Předpis 20/1966 Sb.

Citace20/1966 Sb.
NázevZákon o péči o zdraví lidu
Částka7 (30. 3. 1966)
Účinnostod 1. 7. 1966, zrušeno dnem 1. 4. 2012
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
52 Vládní návrh zákona o péči o zdraví lidu
Navržené změny39 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
271/1949rušíZákon o výrobě a distribuci léčiv 
37/1950rušíNařízení o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv 
170/1950rušíZákon o zdravotnických povoláních 
24/1951rušíVládní nařízení o lékařích 
25/1951rušíVládní nařízení o dentistech 
77/1951rušíVládní nařízení o středních zdravotnických pracovnících 
103/1951rušíZákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
4/1952rušíZákon o hygienické a protiepidemické péči 
5/1952rušíNařízení o dobrovolných dárcích krve 
14/1952rušíVládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících 
44/1952rušíVládní nařízení o lékárnících 
51/1952rušíVládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce 
11/1953rušíNařízení o zdravotních obvodech 
87/1953rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody 
24/1954rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu 
25/1954rušíNařízení o hygienické a protiepidemické ochraně půdy 
8/1955rušíNařízení o pohřebnictví 
23/1955rušíZákonné opatření o jedech a látkách škodlivých zdraví 
40/1955rušíNařízení o boji proti přenosným nemocem 
43/1955rušíZákon o československých lázních a zřídlech 
64/1955rušíZákonné opatření o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
42/1956rušíNařízení o hygienické ochraně práce 
17/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
18/1957rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
19/1957rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči 
20/1957rušíVyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči 
78/1959rušíZákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči 
56/1967rušíVládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
Derogace pasivní
210/1990novelizujeZákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu1
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
548/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.3
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění4
86/1992úplné zněníZákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony5
15/1993novelizujeZákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů54
161/1993novelizujeZákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů6
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony7
60/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů8
206/1996novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů10
14/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb.9
79/1997novelizujeZákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů12
110/1997novelizujeZákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů11
83/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění někerých dalších zákonů13
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů14
71/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony15
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů17
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze18
149/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů16
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů19
164/2001novelizujeZákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)20
260/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů21
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)23
290/2002novelizujeZákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů22
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů24
130/2003novelizujeZákon ze dne 2. 4. 2003, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony,25
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví26
356/2003novelizujeZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů30
37/2004novelizujeZákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)33
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel28
121/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů27
156/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů29
422/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů31
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti32
379/2005novelizujeZákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů34
381/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony35
109/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách38
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů39
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění42
225/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony40
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů37
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů36
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců44
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony41
111/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony43
28/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů45
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů47
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky48
296/2008novelizujeZákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)46
479/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony49
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech50
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů51
372/2011rušíZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)53
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony52
Vztahováno k
206/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb.,o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 
299/1997vztah kNález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
219/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
259/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 394/1991 Sb., o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky 
385/2006na základěVyhláška o zdravotnické dokumentaci 
386/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů 
479/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci 
558/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
64/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění vyhlášky č. 479/2006 Sb. 
187/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 
232/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 
426/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb. 
221/2010na základěVyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 
268/2010na základěVyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 18/1982 Věstníku MZ ČSR o podmínkách pro umělé oplodnění 
234/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení) 


ISP (příhlásit)