Předpis 129/2008 Sb.

Citace129/2008 Sb.
NázevZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů
Částka41 (16. 4. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
251 Vládní návrh zákona o výkonu zabezpečovací detence
Navržené změny13 tisků, z toho 2 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
325/1999novelizujeZákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv 
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu 
Derogace pasivní
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku2
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě3
204/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich5
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů6
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech7
Vztahováno k
79/2008na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)