Předpis 140/1961 Sb.

Citace140/1961 Sb.
NázevTrestní zákon
Částka65 (8. 12. 1961)
Účinnostod 1. 1. 1962, zrušeno dnem 1. 1. 2010
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
65 Vládní návrh trestního zákona
Navržené změny51 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
86/1950rušíTrestní zákon 
165/1950novelizujeZákon na ochranu míru 
63/1956rušíZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 86/1950 Sb. 
1/1957rušíVyhláška o úplném znění trestního zákona 
68/1957novelizujeZákon o umělém přerušení těhotenství 
Derogace pasivní
120/1962novelizujeZákon o boji proti alkoholismu1
53/1963novelizujeZákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.2
56/1965novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.3
81/1966novelizujeZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích4
148/1969novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.5
45/1973novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon6
113/1973úplné zněníTrestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
43/1980novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád7
10/1989novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k ochraně veřejného pořádku8
159/1989novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon, zákon o přečinech a trestní řád8
47/1990novelizujeZákon o volbách do federálního shromáždění9
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím10
175/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon11
456/1990úplné zněníTrestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
457/1990novelizujeZákon, kterým se doplňuje zákon č. 31/1989 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb.12
545/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon13
490/1991novelizujeZákon o způsobu provádění referenda14
557/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon15
392/1992úplné zněníTrestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
290/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích16
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů17
65/1994úplné zněníTrestní zákon (úplné znění,jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1994novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1994 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.18
152/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů19
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů20
103/1997novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění21
253/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů22
92/1998novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů24
112/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů23
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů25
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů26
96/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů27
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů29
210/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů28
223/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze30
238/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)33
305/1999novelizujeZákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů31
327/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů32
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí34
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách37
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů36
105/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony35
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)38
405/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů39
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů40
139/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů42
144/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů41
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů43
265/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony44
3/2002novelizujeZákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)45
134/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů46
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)47
412/2002úplné zněníÚplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
482/2002novelizujeZákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona48
218/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)49
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů55
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů56
52/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony51
91/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů50
537/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů52
587/2004novelizujeZákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů54
692/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů53
411/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony62
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti57
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí58
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů63
135/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím66
161/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony59
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů60
253/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony64
267/2006novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců69
314/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů61
343/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů65
178/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění zákona č. 481/2004 Sb.67
271/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů68
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím70
122/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů71
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů72
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky73
40/2009rušíZákon trestní zákoník75
52/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některédalší zákony74
Vztahováno k
8/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
109/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky 
125/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna 
202/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic 
204/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 10.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda 
32/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 2.března 1995 sp.zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24.února 1995 sp.zn. 7 T 14/95 
103/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění 
282/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon 
38/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb. 
7/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 
127/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
434/2006vztah kNález Ústavního soudu ze dne 3. května 2006 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění, a na zrušení § 403 odst. 2, § 411 odst. 6 písm. e), § 411 odst. 7 a § 412 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění 
85/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)