Předpis 223/2009 Sb.

Citace223/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
Částka66 (20. 7. 2009)
Účinnostod 28. 12. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
716 Vl. n. z. o volném pohybu služeb - související
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988novelizujeZákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
505/1990novelizujeZákon o metrologii 
570/1991novelizujeZákon České národní rady o živnostenských úřadech 
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
523/1992novelizujeZákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
19/1997novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
406/2000novelizujeZákon o hospodaření energií 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
86/2002novelizujeZákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
38/2004novelizujeZákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
417/2004novelizujeZákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách 
179/2006novelizujeZákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
309/2006novelizujeZákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 
312/2006novelizujeZákon o insolvenčních správcích 
Derogace pasivní
201/2012novelizujeZákon o ochraně ovzduší1
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce2
170/2018novelizujeZákon o distribuci pojištění a zajištění3
541/2020novelizujeZákon o odpadech4
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů5
283/2021novelizujeZákon stavební zákon6


ISP (příhlásit)