Předpis 256/2004 Sb.

Citace256/2004 Sb.
NázevZákon o podnikání na kapitálovém trhu
Částka84 (30. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
522 V.n.z. o podnikání na kapitálovém trhu
Navržené změny63 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
214/1992rušíZákon o burze cenných papírů 
88/1993rušíVyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů 
251/2000rušíZákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 
82/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru 
105/2001rušíVyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh 
305/2001rušíVyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce 
375/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů 
17/2002rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu 
178/2002rušíVyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech 
466/2002rušíVyhláška, kterou se stanoví podrobnější pravidla organizace vnitřního provozu obchodníka s cennými papíry a podrobnější pravidla jednání obchodníka s cennými papíry ve vztahu k zákazníkům 
467/2002rušíVyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře 
468/2002rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce 
64/2003rušíVyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě 
73/2003rušíVyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky 
Derogace pasivní
635/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích1
179/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky3
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)2
56/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem6
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony5
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí7
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů8
287/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2007novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz9
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím10
29/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů11
104/2008novelizujeZákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)12
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev14
216/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů13
230/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony15
346/2008úplné zněníÚplné znění zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn 
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony16
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb20
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech17
230/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony18
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu23
420/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
156/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
160/2010novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách22
409/2010novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění24
41/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry25
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony26
188/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony27
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim28
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření32
37/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii29
172/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů30
254/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony31
134/2013novelizujeZákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů33
241/2013novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů34
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva35
135/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi36
336/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu37
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů38
148/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony39
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích40
204/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony41
307/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony42
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů43
204/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů44
119/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu45
298/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony46
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony47
91/2022novelizujeZákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)48
96/2022novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů49
Vztahováno k
221/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele 
222/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění 
58/2006na základěVyhláška o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 
105/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění vyhlášky č. 383/2004 Sb. 
114/2006na základěVyhláška o poctivé prezentaci investičních doporučení 
605/2006na základěVyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 
59/2007na základěVyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích specializace makléře a o makléřské zkoušce 
92/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 536/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu 
123/2007na základěVyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
240/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech, ve znění vyhlášky č. 458/2004 Sb. 
242/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 
234/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. 
235/2008na základěVyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů 
236/2008na základěVyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému 
237/2008na základěVyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb 
238/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů 
255/2008na základěVyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
282/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
231/2009na základěVyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 
232/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
233/2009na základěVyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky 
234/2009na základěVyhláška o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 
212/2010na základěVyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů 
234/2010na základěSdělení Ministerstva financí o převzetí evidence zaknihovaných a imobilizovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů centrálním depozitářem 
276/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance 
303/2010na základěVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 
380/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.   
89/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
190/2011na základěNařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob 
191/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci 
58/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 
187/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
208/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele 
248/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
474/2013na základěVyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů 
23/2014na základěVyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
163/2014na základěVyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
171/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
158/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
159/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb., a o zrušení vyhlášky č. 114/2006 Sb., o poctivé prezentaci investičních doporučení 
308/2017na základěVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 
309/2017na základěVyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
319/2017na základěVyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu 
402/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů 
424/2017na základěVyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
327/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
570/2020na základěVyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry 
354/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb. 
227/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb 
251/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb. 


ISP (příhlásit)