Předpis 243/2016 Sb.

Citace243/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
Částka95 (29. 7. 2016)
Účinnostod 29. 7. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
717 Vl.n.z. celní zákon - související
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
539/1992novelizujeZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
71/1994novelizujeZákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
310/1999novelizujeZákon o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky 
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
99/2000novelizujeZákon o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr 
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
102/2001novelizujeZákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
449/2001novelizujeZákon o myslivosti 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
120/2002novelizujeZákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů 
214/2002novelizujeZákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství 
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
149/2003novelizujeZákon ze dne 18. 4. 2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 
219/2003novelizujeZákon ze dne 25. 6. 2003 o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 
78/2004novelizujeZákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty 
99/2004novelizujeZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
100/2004novelizujeZákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
254/2004novelizujeZákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
326/2004novelizujeZákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
500/2004novelizujeZákon správní řád 
594/2004novelizujeZákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
228/2005novelizujeZákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů 
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) 
253/2008novelizujeZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu 
Derogace pasivní
541/2020novelizujeZákon o odpadech1


ISP (příhlásit)