Předpis 496/2012 Sb.

Citace496/2012 Sb.
NázevZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Částka186 (31. 12. 2012)
Účinnostod 1. 1. 2013
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
620 Vl.n.z. o audiovizi
Navržené změny4 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
241/1992rušíZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
273/1993novelizujeZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
482/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
249/2006rušíZákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 
465/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Derogace pasivní
139/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci3


ISP (příhlásit)