Předpis 273/1993 Sb.

Citace273/1993 Sb.
NázevZákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů
Částka68 (11. 11. 1993)
Účinnostod 11. 11. 1993
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
510 Zákon o podm. výroby, šíření a archiv. audiovizuálních děl
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
50/1945novelizujeDekret presidenta republiky o opatřeních v oblasti filmu 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
Derogace pasivní
40/1995novelizujeZákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů1
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)2
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze3
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů4
249/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů5
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu7
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů8
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)9


ISP (příhlásit)