Předpis 111/1998 Sb.

Citace111/1998 Sb.
NázevZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
Částka39 (29. 5. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
329 Návrh zákona o vysokých školách
Navržené změny56 tisků, z toho 4 projednávané

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
96/1961rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a v Bratislavě 
31/1963rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě 
53/1964rušíZákon o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti 
39/1977rušíZákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků 
39/1977novelizujeZákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků 
53/1977rušíVyhláška Československé akademie věd o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech 
54/1977rušíVyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 
55/1977rušíVyhláška Československé akademie věd o dalším zvyšování kvalifikace a hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků 
64/1977rušíVyhláška České komise pro vědecké hodnosti o řízení při udělování vědeckých hodností 
40/1979rušíVyhláška Československé akademie věd, jíž se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 
144/1979rušíVyhláška České komise pro vědecké hodnosti o obhajobách kandidátských a doktorských disertačních prací československých státních občanů v členských státech Rady vzájemné hospodářské pomoci 
114/1980rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům, kteří po absolvování internátních středních škol pro pracující studují na vysokých školách 
60/1985rušíVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o doplňujícím studiu studentů vysokých škol a středních škol pro získání pedagogické způsobilosti 
61/1985novelizujeVyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
5/1986rušíVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech 
125/1988rušíVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášky č. 40/1979 Sb. 
172/1990rušíZákon o vysokých školách 
187/1990rušíVyhláška České komise pro vědecké hodnosti, kterou se mění vyhláška České komise pro vědecké hodnosti č. 64/1977 Sb., o řízení při udělování vědeckých hodností 
350/1990rušíNařízení vlády České republiky o akreditační komisi 
365/1990rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií na vysokých školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (stipendijní řád) 
447/1990rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o habilitaci docentů a podmínkách a průběhu jmenování profesorů 
476/1990rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání diplomů a jiných dokladů o studiu vydaných zahraničními vysokými školami (o nostrifikaci) 
41/1991rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí 
67/1991rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 
186/1992novelizujeZákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
232/1992rušíZákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie 
393/1992rušíVyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
26/1993novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících 
216/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 
216/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 
110/1995rušíVyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 
Derogace pasivní
210/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)1
147/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů2
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů9
96/2004novelizujeZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)4
121/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů3
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti6
473/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů5
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona7
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích8
552/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
161/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony11
165/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony13
310/2006novelizujeZákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)12
624/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů14
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů15
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím16
110/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
419/2009novelizujeZákon o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů18
159/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů19
365/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony20
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim21
48/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů22
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu23
137/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony24
230/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony25
24/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti26
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích27
200/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
303/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti29
32/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony31
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů30
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony32
495/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů33
609/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony34
153/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů35
Vztahováno k
122/2006na základěNařízení vlády, kterým se stanoví minimální výše stipendia v případě tíživé sociální situace studenta 
312/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu 
274/2016na základěNařízení vlády o standardech pro akreditace ve vysokém školství 
275/2016na základěNařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 
276/2016na základěVyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol 
277/2016na základěVyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 
278/2016na základěVyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 


ISP (příhlásit)