Předpis 35/1965 Sb.

Citace35/1965 Sb.
NázevZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
Částka19 (8. 4. 1965)
Účinnostod 1. 7. 1965, zrušeno dnem 1. 12. 2000
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
19 Vládní návrh autorského zákona

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
115/1953rušíZákon o právu autorském (autorský zákon) 
Derogace pasivní
89/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)1
247/1990úplné zněníZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.) 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání2
318/1993novelizujeZákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.3
237/1995novelizujeZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů4
86/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.5
175/1996úplné zněníZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů6
121/2000rušíZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)7
Vztahuje se k
115/1953??Zákon o právu autorském (autorský zákon) 
53/1959??Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
54/1959??Zákon o muzeích a galeriích 
40/1964??Občanský zákoník 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
89/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
172/1990??Zákon o vysokých školách 
232/1992??Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie 
37/1995??Zákon o neperiodických publikacích 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
Vztahováno k
99/1963??Občanský soudní řád 
75/1965??Vládní vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/1954 Ú.l., o příspěvcích příjemců autorských odměn a o příspěvcích za užití volných děl kulturním fondům 
2/1966??Vládní vyhláška o kulturních fondech a koordinačním výboru kulturních fondů 
3/1966??Vládní vyhláška o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům 
4/1966??Vládní vyhláška o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
39/1966??Vyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytující střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních 
91/1966??Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 
25/1967??Vyhláška ministerstva kultury a informací o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 
183/1968??Vyhláška ministerstva kultury a informací, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 196/1954 Ú. l. (220/1954 Ú.v.), o sazbách provozovacích honorářů za veřejné nedivadelní provozování hudebních děl 
159/1969??Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
180/1969??Nařízení o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
90/1970??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 
118/1970??Vyhláška o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr 
20/1973??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
170/1973??Nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Slovenské socialistické republiky č. 180/1069 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
86/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
36/1978??Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
55/1978??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se stanoví výjimky z povinnosti sjednávat písemně smlouvy o šíření literárních, vědeckých a uměleckých děl 
60/1978??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 
75/1978??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 
81/1978??Vyhláška, kterou se stanoví výjimky z povinnosti písemně sjednat smlouvy o rozšiřování literárních, vědeckých a uměleckých děl 
142/1979??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 
156/1979??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl 
28/1980??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 
42/1980??Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 
162/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků 
57/1981??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb 
61/1981??Vyhláška o udiežaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb 
118/1981??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 
120/1981??Vyhláška o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru 
181/1982??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 
52/1985??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č.81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických a kartografických prác a o kartografických dielach 
120/1985??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy a předsedy Státní banky československé o financování reprodukce základních prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích 
16/1987??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury a informací č. 25/1967 Sb., o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl, ve znění vyhlášky č.142/1979 Sb. 
17/1987??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel v znení vyhlášky č.156/1979 Zb. 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
102/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
172/1988??Zákon o zemědělské dani 
184/1988??Úplné znění zákona ze dne 10. dubna 1980 č. 42 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 16. června 1988 č. 102 Sb. 
115/1989??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon SNR č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) 
122/1989??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
156/1989??Zákon o odvodech do státního rozpočtu 
157/1989??Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
35/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
89/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
89/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
123/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
139/1990??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury 
170/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách 
215/1990??Vyhláška o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry 
247/1990??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 89/1990 Sb.) 
257/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost 
337/1990??Nařízení, ktorým sa mení a dopžňa nariadenie vlády SSR č. 180/1969 Zb. o kultúrnych fondoch, o príspevkoch príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov kultúrnym fondom, o príspevkoch za použitie vožných literárnych, vedeckých a umeleckých diel a o príspevkoch používatežov diel v znení nariadenia vlády SSR č. 170/1973 Zb. 
378/1990??Zákon o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií 
585/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 
586/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 
63/1991??Zákon o ochraně hospodářské soutěže 
96/1991??Zákon o verejných kultúrnych podujatiach 
106/1991??Zákon České národní rady o neperiodických publikacích 
115/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 
116/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 
117/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 
241/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 
254/1991??Zákon o Slovenskej televízii 
331/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí 
342/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
488/1991??Vyhláška na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
563/1991??Zákon o účetnictví 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
138/1992??Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
146/1992??Vyhláška Státní banky československé o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
241/1992??Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
257/1992??Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů 
277/1992??Vyhláška o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
359/1992??Zákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
435/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 
451/1992??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
520/1992??Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva kultury České republiky č. 115/1991 Sb., o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu 
539/1992??Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
597/1992??Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře 
599/1992??Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv 
625/1992??Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
36/1993??Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 
58/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. 
126/1993??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
260/1993??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
273/1993??Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 
296/1993??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
318/1993??Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. 
318/1993??Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. 
36/1994??Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
200/1994??Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
31/1995??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
37/1995??Zákon o neperiodických publikacích 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
79/1995??Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
104/1996??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 
229/1996??Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.) 
261/1996??Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
136/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
233/1998??Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
191/1999??Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
191/1999??Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
386/2000??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva kultury 
401/2000??Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb. 


ISP (příhlásit)