Předpis 539/1992 Sb.

Citace539/1992 Sb.
NázevZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
Částka109 (7. 12. 1992)
Účinnostod 31. 12. 1992
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1992 - 1992
114 Vládní návrh zákona o státní službě pro drahé kovy (punco...
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1962rušíVyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy 
30/1968novelizujeZákon o státním zkušebnictví 
34/1968rušíVyhláška ministra těžkého průmyslu, kterou se doplňuje vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy 
154/1980rušíVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se mění vyhláška č. 93/1962 Sb., o státní službě pro drahé kovy, ve znění vyhlášky č. 34/1968 Sb. 
61/1986novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
Derogace pasivní
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů7
127/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.1
15/2004úplné zněníÚplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
157/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů2
130/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona5
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích6
Vztahuje se k
174/1950??Zákon o dražbách mimo exekuci 
93/1962??Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
44/1974??Celní zákon 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
61/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
61/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
174/1988??Zákon o ochranných známkách 
505/1990??Zákon o metrologii 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
320/1992??Zákon o správnych poplatkoch 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
461/1992??Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
13/1993??Celní zákon 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
53/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
301/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 
26/2000??Zákon o veřejných dražbách 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
127/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
540/1992??Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
53/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 
125/1997??Zákon o odpadech 
324/2000??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
127/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 
127/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 
127/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 
363/2003??Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon 
15/2004??Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
106/2005??Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
157/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
157/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1993 Sb., o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
130/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
130/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 


ISP (příhlásit)