Předpis 15/2004 Sb.

Citace15/2004 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
Částka5 (20. 1. 2004)
Účinnostod 20. 1. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
539/1992úplné zněníZákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
Vztahuje se k
99/1963??Občanský soudní řád 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
505/1990??Zákon o metrologii 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
539/1992??Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
13/1993??Celní zákon 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
53/1993??Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 
137/1995??Zákon o ochranných známkách 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
301/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno 
26/2000??Zákon o veřejných dražbách 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
127/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 


ISP (příhlásit)