Předpis 29/1984 Sb.

Citace29/1984 Sb.
NázevZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon)
Částka5 (4. 4. 1984)
Účinnostod 1. 9. 1984, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1981 - 1986
127 Vládní návrh zákona o soustavě základních a středních ško...
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
89/1958rušíZákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
186/1960rušíZákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
58/1973rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách 
63/1978rušíZákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol 
91/1978rušíNařízení vlády České socialistické republiky,jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
98/1978rušíNařízení, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
Derogace pasivní
188/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce1
171/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon)2
522/1990novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.3
134/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.4
190/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb.5
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů6
49/1994novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů7
256/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.8
138/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.9
258/1996úplné zněníZákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
306/1999novelizujeZákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením10
19/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů11
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze12
284/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony13
182/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů14
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů18
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)15
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti16
561/2004rušíZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)17
Vztahuje se k
92/1949??Branný zákon 
88/1952??Zákon o materielním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil 
32/1957??Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
89/1958??Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
186/1960??Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) 
40/1964??Občanský zákoník 
109/1964??Hospodářský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
69/1967??Zákon o národních výborech 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
58/1973??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách 
91/1974??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o organizaci výrobních hospodářských jednotek a o jejich statutech 
122/1975??Zákon o zemědělském družstevnictví 
137/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva,jejich změn a doplňků 
63/1978??Zákon o opatřeních v soustavě základních a středních škol 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1978??Zákon České národní rady o státní správě ve školství 
79/1978??Zákon o státní správě ve školství 
91/1978??Nařízení vlády České socialistické republiky,jímž se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
98/1978??Nařízení, kterým se prodlužuje povinná školní docházka na některých školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
35/1983??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona č.69/1967 Sb. o národných výboroch, ako vyplýva s platnosťou pre SSR zo zmien a doplnení vykonaných zákonmi SNR č.72/1969 Zb., 115/1970 Zb., 130/1970 Zb., 131/1970 Zb., 34/1971 Zb., 62/1971 Zb., 69/1967 Zb., 121/1971 Zb., 159/1971 Zb., 52/1982 Zb. a zákonom č. 139/1982 Zb.: Zákon o národnych výboroch 
116/1990??Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
353/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 
563/1991??Zákon o účetnictví 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
Vztahováno k
104/1964??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
65/1965??Zákoník práce 
95/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
128/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1978??Zákon České národní rady o státní správě ve školství 
31/1984??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
32/1984??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 
48/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 77 Sb., o státní správě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 27. dubna 1982 č. 49 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích, a zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
49/1984??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 26. června 1978 č. 76 Sb., o školských zařízeních, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady ze dne 2. dubna 1984 č. 31 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o státní správě ve školství a zákon České národní rady o školských zařízeních 
50/1984??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 79 Zb. o štátnej správe v školstve, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonmi SNR č. 52/1982 Zb. a č. 32/1984 Zb.: Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve 
51/1984??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 27. júna 1978 č. 78 Zb. o školských zariadeniach, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom SNR z 2. apríla 1984 č. 32 Zb., ktorým sa dopžňa zákon SNR o štátnej správe v školstve a zákon SNR o školských zariadeniach: Zákon Slovenskej národnej rady o školských zariadeniach 
73/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
74/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 
78/1984??Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
81/1984??Redakční sdělení 
84/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol 
86/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
88/1984??Vyhláška o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 
95/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách 
96/1984??Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách 
123/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 
124/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o středních školách 
130/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o mateřském příspěvku 
143/1984??Vyhláška o základnej škole 
152/1984??Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o stredných školách 
45/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů 
59/1985??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o určení školských zařízení, ve kterých mají pedagogičtí pracovníci postavení učitele 
61/1985??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
62/1985??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o postupu ústředních orgánů a národních výborů při řízení a plánování přípravy mládeže pro povolání a o organizaci středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 
64/1985??Vyhláška o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov 
65/1985??Vyhláška o ďažšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 
66/1985??Vyhláška o postupe ústredných orgánov a národnych výborov pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie a o organizácii stredných odborných učilíšť, stredných odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť 
126/1985??Zákon o požiarnej ochrane 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
21/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 
24/1986??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 
49/1986??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
80/1986??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách 
86/1986??Vyhláška o združení rodičov a priatežov školy 
90/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků 
2/1987??Vyhláška o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 
3/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 
4/1987??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilišť, stredných odborných učilišť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilišť 
9/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 124/1984 Sb., o středních školách 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
31/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích 
38/1987??Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 
47/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
17/1988??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 3/1987 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 
37/1988??Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
65/1988??Vyhláška o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 
66/1988??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
223/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
52/1989??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
119/1989??Vyhláška ministerstva ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o ukončování studia ve středních školách a o ukončování přípravy ve zvláštních odborných učilištích 
186/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o přijímání ke studiu ve středních školách 
204/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 49/1986 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
210/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
211/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností 
25/1990??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. 
41/1990??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška MŠ SSR č. 38/1987 Zb. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v osobitných odborných učilištiach 
171/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
171/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
379/1990??Nařízení vlády České republiky o poskytování dotací soukromým školám 
389/1990??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
409/1990??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška MŠ SSR č. 143/1984 Zb. o základnej škole 
445/1990??Zákon, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 
449/1990??Vyhláška, ktorou sa upravuje postup a úlohy ústredných orgánov, národných výborov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania 
477/1990??Vyhláška o základných umeleckých školách 
498/1990??Zákon o uprchlících 
503/1990??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 
522/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. 
522/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. 
536/1990??Vyhláška o zriaďovaní a činnosti cirkevných škôl 
542/1990??Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
11/1991??Vyhláška o súkromných školách 
21/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 
30/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 
79/1991??Vyhláška o prijímaní na štúdium na stredných školách 
80/1991??Vyhláška o stredných školách 
102/1991??Vyhláška o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach 
113/1991??Nařízení o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám 
126/1991??Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 
138/1991??Zákon o majetku obcí 
150/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace 
167/1991??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
187/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
188/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování 
189/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování 
193/1991??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
205/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 
212/1991??Vyhláška o špeciálnych školách 
230/1991??Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení 
261/1991??Vyhláška, ktorou sa určujú podmienky uzavtvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilíšť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom 
262/1991??Vyhláška o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilišťiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie 
276/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
291/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole 
292/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách 
308/1991??Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 
315/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť a učilišť 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
353/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách 
354/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách 
358/1991??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike 
362/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 
395/1991??Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
399/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách 
400/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
410/1991??Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 
442/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích 
452/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
469/1991??Nařízení, ktorým sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre 
482/1991??Zákon České národní rady o sociální potřebnosti 
578/1991??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
64/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže 
65/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách 
85/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 
115/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností 
122/1992??Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách 
187/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělesné výchvy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.354/1991 Sb., o středních školách 
222/1992??Zákon o dani z přidané hodnoty 
235/1992??Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení 
249/1992??Nařízení o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 
250/1992??Nařízení o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
251/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
255/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky 
285/1992??Vyhláška o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
373/1992??Nařízení o miere vyučovacej povinnosti učitežov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 
450/1992??Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
451/1992??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
519/1992??Nařízení o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
525/1992??Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností 
527/1992??Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky 
539/1992??Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
557/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákonů č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
616/1992??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru 
638/1992??Vyhláška o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií 
48/1993??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování 
86/1993??Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společeností 
128/1993??Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
134/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 
134/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 
190/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 
190/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 
219/1993??Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 
331/1993??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 
331/1993??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 
15/1994??Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
49/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
62/1994??Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí 
76/1994??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb. 
78/1994??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
79/1994??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
154/1994??Zákon o Bezpečnostní informační službě 
174/1994??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
256/1994??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. 
256/1994??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
48/1995??Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
91/1995??Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
101/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
138/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 
138/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
162/1995??Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb. 
165/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
165/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
223/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 
224/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
248/1995??Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
275/1995??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
310/1995??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
318/1995??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 
7/1996??Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 
13/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o 
13/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
70/1996??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů 
71/1996??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 
72/1996??Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. 
113/1996??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 
153/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady 
154/1996??Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
195/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
258/1996??Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
265/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách 
303/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě 
324/1996??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
10/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem 
68/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
127/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách 
139/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců 
201/1997??Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
252/1997??Zákon o zemědělství 
258/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
260/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky c. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb. 
314/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů 
315/1997??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže 
342/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají 
87/1998??Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
119/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
119/1998??Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
155/1998??Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
178/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
183/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
233/1998??Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
302/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků 
321/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
325/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů 
326/1998??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb. 
173/1999??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
265/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu 
270/1999??Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání 
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
306/1999??Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
1/2000??Nařízení vlády o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu 
19/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
19/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
78/2000??Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů 
84/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
125/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů 
127/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
132/2000??Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
161/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
108/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
273/2001??Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 
277/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků 
281/2001??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
295/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu 
369/2001??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
469/2001??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
99/2002??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
284/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
284/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
342/2002??Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín 
469/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
72/2003??Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
112/2003??Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací 
113/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 Sb. 
144/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů 
160/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. 
182/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
182/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
234/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 
235/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách 
236/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
362/2003??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
15/2004??Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
45/2004??Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
150/2004??Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn 
155/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů 
205/2004??Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol 
235/2004??Zákon o dani z přidané hodnoty 
268/2004??Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
269/2004??Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 
372/2004??Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
672/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů 
35/2005??Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn 
36/2005??Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
224/2005??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)