Předpis 257/2001 Sb.

Citace257/2001 Sb.
NázevZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
Částka98 (25. 7. 2001)
Účinnostod 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
782 Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách
Navržené změny11 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
53/1959rušíZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
Derogace pasivní
1/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
216/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
341/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb.3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech4
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu5
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci8
Vztahuje se k
53/1959??Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
37/1995??Zákon o neperiodických publikacích 
248/1995??Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
227/1997??Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
46/2000??Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
122/2000??Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
Vztahováno k
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
88/2002??Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
288/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
505/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 
5/2003??Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
1/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
1/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
235/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
235/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
176/2006??Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn 
216/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
216/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
341/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. 
341/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění zákona č. 1/2005 Sb. 
398/2006??Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
564/2006??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
193/2008??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
486/2008??Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
275/2011??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
343/2012??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
113/2013na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. 
113/2013??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb. 
348/2013??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
239/2014??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
302/2015??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
355/2016??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
373/2017??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
250/2018??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
293/2019??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
466/2020??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
571/2020??Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
404/2021??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
324/2022??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 


ISP (příhlásit)