Předpis 176/2006 Sb.

Citace176/2006 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka60 (3. 5. 2006)
Účinnostod 3. 5. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
106/1999úplné zněníZákon o svobodném přístupu k informacím 
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
483/1991??Zákon České národní rady o České televizi 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
513/1991??Obchodní zákoník 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
153/1994??Zákon o zpravodajských službách České republiky 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
159/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
452/2001??Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
441/2003??Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 
500/2004??Zákon správní řád 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
61/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)