Předpis 89/1995 Sb.

Citace89/1995 Sb.
NázevZákon o státní statistické službě
Částka19 (31. 5. 1995)
Účinnostod 15. 6. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1526 Zákon o státní statistické službě - vládní
Navržené změny31 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
71/1965rušíVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 
9/1966rušíVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1971novelizujeZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
40/1972rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
113/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství 
114/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 
115/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí 
116/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků 
117/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR 
95/1976rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků 
124/1980rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 
156/1980rušíVyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků 
117/1981rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy 
81/1982rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání 
58/1983rušíVyhláška federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem 
47/1985rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 
97/1985rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání 
243/1988rušíVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví 
171/1989rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
278/1992rušíZákon České národní rady o státní statistice 
Derogace pasivní
356/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích3
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)2
411/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů4
202/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb, o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů5
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
81/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů7
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona8
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích9
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů10
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony12
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím13
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony15
154/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů14
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech16
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu17
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě19
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů21
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony18
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)20
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě22
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona23
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích24
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv26
332/2020novelizujeZákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů25
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci27
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
Vztahováno k
49/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) 
243/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM 
271/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
310/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
311/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
421/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
427/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospizalizovaných pacientů (IR-DRG) 
454/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) 
455/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
358/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) 
391/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
476/2006na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
534/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) 
535/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
201/2007na základěSdělení, Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
279/2007na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
308/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
309/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
358/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 
200/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
275/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
398/2008na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
402/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
429/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů 
430/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
170/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
255/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
386/2009na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
431/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
432/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
206/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
306/2010na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
323/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
324/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
367/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   
394/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
167/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
241/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
275/2011na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
339/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
340/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
361/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
412/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
118/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
164/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
185/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
343/2012na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
363/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
426/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
427/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
97/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
184/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
317/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
348/2013na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
370/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
406/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) 
67/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů 
114/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
172/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
274/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
322/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
323/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
140/2015na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
255/2015na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
302/2015na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
206/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
270/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
313/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
355/2016na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
405/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
419/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
420/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
324/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
373/2017na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
420/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
464/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
465/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
105/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
114/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
159/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
250/2018na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
312/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
313/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
153/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
290/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
293/2019na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
320/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
67/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
271/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
272/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
377/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
385/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
466/2020na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
576/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
217/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
385/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
404/2021na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
497/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
498/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 
512/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
80/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
169/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
170/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
302/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
324/2022na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
397/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
398/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
399/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
427/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
428/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 


ISP (příhlásit)