Předpis 89/1995 Sb.

Citace89/1995 Sb.
NázevZákon o státní statistické službě
Částka19 (31. 5. 1995)
Účinnostod 15. 6. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1526 Zákon o státní statistické službě - vládní
Navržené změny33 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
71/1965rušíVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 
9/1966rušíVyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1971novelizujeZákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
40/1972rušíZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
113/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství 
114/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 
115/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí 
116/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků 
117/1972rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR 
95/1976rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků 
124/1980rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 
156/1980rušíVyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků 
117/1981rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy 
81/1982rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání 
58/1983rušíVyhláška federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem 
47/1985rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 
97/1985rušíVyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání 
243/1988rušíVyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví 
171/1989rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
278/1992rušíZákon České národní rady o státní statistice 
Derogace pasivní
356/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích3
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)2
411/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů4
202/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů5
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů6
81/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů7
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona8
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích9
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
245/2006novelizujeZákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů10
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony12
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím13
7/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony15
154/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů14
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech16
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu17
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě19
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů21
466/2011novelizujeZákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony18
275/2012novelizujeZákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)20
250/2014novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě22
243/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona23
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích24
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv26
332/2020novelizujeZákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů25
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci27
471/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony28
Vztahuje se k
268/1949??Zákon o matrikách 
140/1961??Trestní zákon 
71/1965??Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a lesnictví 
9/1966??Vyhláška Ústřední komise lidové kontroly a statistiky o provádění kontroly a statistiky cen 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
21/1971??Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
21/1971??Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
148/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství 
40/1972??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
113/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace odvětví národního hospodářství 
114/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů 
115/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace zemí 
116/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o vytváření a udržování oborových číselníků průmyslových výrobků 
117/1972??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném číselníku organizací v ČSSR 
3/1974??Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Norského království o mezinárodní silniční dopravě 
11/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o evidenci vnitrozemských plavidel 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
95/1976??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotném třídění základních prostředků 
124/1980??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy 
156/1980??Vyhláška Federálního statistického úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 95/1976 Sb., o jednotném třídění základních prostředků 
117/1981??Vyhláška Federálního statistického úřadu o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy 
81/1982??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci oborů vzdělání 
135/1982??Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
58/1983??Vyhláška federálního statistického úřadu o prověřování sociálně ekonomických informací v oborech řízených Federálním statistickým úřadem 
47/1985??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné soustavě národohospodářských ukazatelů 
97/1985??Vyhláška Federálního statistického úřadu o jednotné klasifikaci zaměstnání 
243/1988??Vyhláška Federálního statistického úřadu a federálního ministerstva financí o statistických zjišťováních a účetním výkaznictví 
171/1989??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
419/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství 
238/1991??Zákon o odpadech 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
309/1991??Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) 
424/1991??Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
161/1992??Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
278/1992??Zákon České národní rady o státní statistice 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
13/1993??Celní zákon 
40/1993??Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
222/1994??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 
116/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
77/1997??Zákon o státním podniku 
227/1997??Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
158/1999??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
325/1999??Zákon o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu) 
326/1999??Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
301/2000??Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
411/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
162/2001??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
500/2004??Zákon správní řád 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
111/2009??Zákon o základních registrech 
280/2009??Zákon daňový řád 
234/2014??Zákon o státní službě 
Vztahováno k
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
2/1991??Zákon o kolektivním vyjednávání 
220/1991??Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře 
483/1991??Zákon České národní rady o České televizi 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
563/1991??Zákon o účetnictví 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
280/1992??Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
617/1992??Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 
13/1993??Celní zákon 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
248/1995??Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 
53/1996??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování 
124/1996??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
122/1997??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
252/1997??Zákon o zemědělství 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
135/1998??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
39/1999??Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
158/1999??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 
356/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
356/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
184/2000??Vyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
256/2000??Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
268/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 
359/2000??Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k realizaci Programu obnovy venkova, k podpoře chovu krav bez tržní produkce mléka, k podpoře chovu ovcí, pro řešení přebytku mléčného tuku, pro zpracování tuzemského surového medu a pro podporu řešení trhu s medem v roce 2000 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
395/2000??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb. 
411/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
411/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
411/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
471/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
62/2001??Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 
126/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru 
134/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz 
162/2001??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
328/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
357/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
394/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování 
449/2001??Zákon o myslivosti 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
3/2002??Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) 
56/2002??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 
121/2002??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
202/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
202/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
364/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC) 
441/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
452/2002??Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování 
464/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
471/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP) 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
504/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 
507/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 
525/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
589/2002??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení 2. vydání Standardní klasifikace produkce (SKP) 
2/2003??Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn 
3/2003??Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn 
7/2003??Vyhláška o vodoprávní evidenci 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
34/2003??Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 
92/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) 
93/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D) 
140/2003??Vyhláška o plánování v oblasti vod 
247/2003??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
320/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
321/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
329/2003??Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
396/2003??Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 
409/2003??Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
486/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
487/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) 
488/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP) 
489/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM) 
490/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
491/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG) 
492/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) 
493/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS) 
494/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE) 
495/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
496/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii 
497/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) 
498/2003??Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) 
31/2004??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
81/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
81/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
173/2004??Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky 
228/2004??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
329/2004??Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 
339/2004??Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) 
368/2004??Vyhláška o geologické dokumentaci 
402/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
448/2004??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
513/2004??Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF) 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
562/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 
562/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
580/2004??Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn 
593/2004??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) 
49/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) 
49/2005??Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) 
69/2005??Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
243/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM 
243/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
271/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
271/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
310/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
310/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
311/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
311/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
421/2005na základěVyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
427/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
427/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
454/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) 
454/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ) 
455/2005na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
455/2005??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
4/2006??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
17/2006??Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn 
88/2006??Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství 
176/2006??Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn 
183/2006??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
347/2006??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech 
358/2006??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) 
358/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI) 
391/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
391/2006??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
439/2006??Úplné znění zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
476/2006na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
476/2006??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
534/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) 
534/2006??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (ČZEM) 
535/2006??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
535/2006na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
25/2007??Úplné znění zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, jak vyplývá z pozdějších změn 
40/2007??Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
201/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
201/2007??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
244/2007??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) 
279/2007na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
279/2007??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
286/2007??Vyhláška o centrální evidenci dotací 
308/2007??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
308/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
309/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
309/2007??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
358/2007na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 
358/2007??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97 
42/2008??Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
163/2008??Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání 
200/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
200/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008 
239/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 
239/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 
264/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
275/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
275/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
291/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb. 
317/2008??Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
338/2008??Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn 
398/2008??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
398/2008na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
402/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
402/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
428/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 
429/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů 
429/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů 
430/2008na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
430/2008??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
7/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
7/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
42/2009??Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
67/2009??Úplné znění zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2009??Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
111/2009??Zákon o základních registrech 
154/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
154/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
170/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
170/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 398/2008 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2009 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
255/2009??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
255/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
296/2009??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 
309/2009??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
385/2009??Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn 
386/2009??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
386/2009na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2010 
431/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
431/2009??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
432/2009??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
432/2009na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
6/2010??Úplné znění zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, jak vyplývá z pozdějších změn 
36/2010??Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
206/2010??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
206/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
243/2010??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
259/2010??Úplné znění zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), jak vyplývá z pozdějších změn 
306/2010??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
306/2010na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011 
323/2010??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
323/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
324/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
324/2010??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
367/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   
367/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2009 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2010   
394/2010??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
394/2010na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
22/2011??Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech 
167/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
167/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
224/2011??Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
241/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
241/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
275/2011??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
275/2011na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
339/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
339/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
340/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
340/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
361/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
361/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
372/2011??Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
375/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě 
412/2011na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
412/2011??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
456/2011??Zákon o Finanční správě České republiky 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
466/2011??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 
466/2011??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony 
17/2012??Zákon o Celní správě České republiky 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
118/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
118/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012 
164/2012??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
164/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
185/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
185/2012??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
201/2012??Zákon o ochraně ovzduší 
255/2012??Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
275/2012??Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
275/2012??Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) 
329/2012??Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
343/2012na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
343/2012??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
363/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
363/2012??Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
426/2012??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
426/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
427/2012??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
427/2012na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
97/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
97/2013??Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
184/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
184/2013??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
317/2013na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
317/2013??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013 
340/2013??Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí 
344/2013??Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 
348/2013na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
348/2013??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014 
358/2013??Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí 
370/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
370/2013??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
406/2013??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) 
406/2013na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) 
414/2013??Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) 
67/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů 
67/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů 
114/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
114/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
172/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
172/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
239/2014??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
250/2014??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě 
274/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
274/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
322/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
322/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
323/2014na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
323/2014??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA) 
140/2015na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
140/2015??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
255/2015na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
255/2015??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
302/2015na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
302/2015??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2016 
325/2015??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které vedou jednoduché účetnictví 
332/2015??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
348/2015??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013) 
206/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
206/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
243/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona 
247/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
270/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
270/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
277/2016??Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami 
313/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
313/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
355/2016na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
355/2016??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
405/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
405/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
419/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
419/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
420/2016na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
420/2016??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
23/2017??Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
25/2017??Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
324/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
324/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
373/2017na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
373/2017??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
420/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
420/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
450/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
451/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
464/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
464/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
465/2017??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
465/2017na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů 
105/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
105/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
114/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
114/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
159/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
159/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
218/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
250/2018na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
250/2018??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
312/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
312/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC 
313/2018na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
313/2018??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
153/2019??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
153/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
198/2019??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG) 
253/2019??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
290/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
290/2019??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
293/2019??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
293/2019na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
320/2019??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
320/2019na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 
67/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
67/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
271/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
271/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
272/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
272/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS) 
332/2020??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
332/2020??Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
377/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
377/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) 
385/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
385/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
466/2020??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
466/2020na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
490/2020??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
576/2020na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
576/2020??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
6/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
157/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů 
217/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
217/2021??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
385/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
404/2021??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
404/2021na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
497/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
498/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 
512/2021na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
80/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
169/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
170/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) 
298/2022??Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 
302/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
302/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
324/2022??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
324/2022na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
397/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
397/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT) 
398/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
398/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
399/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
399/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 
427/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
427/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
428/2022na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
428/2022??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
471/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
300/2023na základěSdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
300/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG 
316/2023na základěVyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 
316/2023??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024 
401/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM) 
402/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) 
403/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace podnikových funkcí (CZ-CBF) 
404/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK) 
405/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) 
406/2023??Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP) 
414/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
414/2023??Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


ISP (příhlásit)