Předpis 6/1993 Sb.

Citace6/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o České národní bance
Částka3 (31. 12. 1992)
Účinnostod 18. 5. 2021
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
191 Vládní návrh zákona ČNR o České národní bance
Navržené změny45 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
22/1992rušíZákon o Státní bance československé 
Derogace pasivní
60/1993novelizujeZákon o oddělení měny1
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů2
442/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů3
278/2001novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů4
482/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů5
127/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů6
335/2002úplné zněníÚplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech7
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)8
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem10
62/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony9
230/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
286/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
160/2007novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele12
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony13
254/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu14
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu18
285/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 16
295/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů15
145/2010novelizujeZákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů19
156/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
41/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry20
92/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů21
136/2011novelizujeZákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů23
139/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony22
357/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony24
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření25
135/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi26
204/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony29
375/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů27
377/2015novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření28
258/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru30
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích31
89/2018novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů32
111/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů33
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv38
192/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů34
238/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony35
219/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů36
353/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony37
417/2021novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony39
129/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony40
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
143/1968??Ústavní zákon o československé federaci 
528/1990??Devizový zákon 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
185/1991??Zákon České národní rady o pojišťovnictví 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991??Zákon o účetnictví 
21/1992??Zákon o bankách 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
248/1992??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
90/1995??Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 
219/1995??Devizový zákon 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
363/1999??Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
442/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
124/2002??Zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku) 
127/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
38/2004??Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí) 
189/2004??Zákon o kolektivním investování 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
256/2004??Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 
500/2004??Zákon správní řád 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
277/2009??Zákon o pojišťovnictví 
280/2009??Zákon daňový řád 
284/2009??Zákon o platebním styku 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
255/2012??Zákon o kontrole (kontrolní řád) 
227/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
272/2013na základěZákon o prekursorech drog 
374/2015??Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
257/2016??Zákon o spotřebitelském úvěru 
219/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahováno k
65/1965??Zákoník práce 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
563/1991??Zákon o účetnictví 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
21/1992??Zákon o bankách 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
539/1992??Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
634/1992??Zákon o ochraně spotřebitele 
19/1993na základěZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
60/1993??Zákon o oddělení měny 
60/1993??Zákon o oddělení měny 
63/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč 
66/1993??Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 
87/1993??Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce 
96/1993??Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
101/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 
107/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně 
108/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
109/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně 
110/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 
111/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně. 
112/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
141/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně 
142/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně 
143/1993??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně 
158/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
159/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
184/1993??Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděnými devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu 
226/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč 
244/1993??Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech 
259/1993??Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 
261/1993??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky 
282/1993??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami 
289/1993??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč 
20/1994??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti 
21/1994??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami 
36/1994??Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
37/1994??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 
42/1994??Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
66/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč 
67/1994??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta 
103/1994??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii 
147/1994??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně 
205/1994??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994 
206/1994??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí 
47/1995??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
58/1995??Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
63/1995??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem 
64/1995??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka 
65/1995??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995 
68/1995??Opatření České národní banky, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu 
87/1995??Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
93/1995??Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
130/1995??Opatření České národní banky, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči rezidentům 
156/1995??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 1000 Kč 
157/1995??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 2500 Kč 
158/1995??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 5000 Kč 
159/1995??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 10000 Kč 
214/1995??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů 
219/1995??Devizový zákon 
232/1995??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a jejich výměně 
233/1995??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 
267/1995??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie 
268/1995??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995 
284/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 
297/1995??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského 
17/1996??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
128/1996??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua 
198/1996??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996 
226/1996??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2000 Kč 
227/1996??Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 
266/1996??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby 
279/1996??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996 
311/1996??Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad 
312/1996??Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly 
4/1997??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě - President - 
36/1997??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha 
80/1997??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha 
197/1997??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 
198/1997??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, 20 haléřích vzoru 1993, 50 haléřích vzoru 1993, 1 Kč vzoru 1993, 2 Kč vzoru 1993, 5 Kč vzoru 1993, 10 Kč vzoru 1993, 20 Kč vzoru 1993 a 50 Kč vzoru 1993 ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely 
236/1997??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997 
271/1997??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí kláštera Na Slovanech - Emauzy 
272/1997??Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám 
284/1997??Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům 
290/1997??Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
33/1998??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997 
36/1998??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč 
37/1998??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč 
38/1998??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč 
39/1998??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10000 Kč 
40/1998??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy 
87/1998??Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
97/1998??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého 
122/1998??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha 
151/1998??Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.) 
176/1998??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem 
193/1998??Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám 
215/1998??Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
276/1998??Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad 
283/1998??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998 
35/1999??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
141/1999??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999 
150/1999??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění 
185/1999??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně 
186/1999??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
241/1999??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000 
242/1999??Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999 
248/1999??Vyhláška České národní banky o platebním styku a zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000 
335/1999??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000 
336/1999??Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000 
33/2000??Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
111/2000??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Vítězslava Nezvala 
139/2000??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí měnové reformy Václava II. a zahájení ražby pražských grošů 
142/2000??Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
233/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb. 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
241/2000??Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
280/2000??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zasedání Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze 
314/2000??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození a 100. výročí úmrtí Zdeňka Fibicha 
382/2000??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k počátku nového tisíciletí 
433/2000??Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993 
442/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
442/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
442/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
443/2000??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 27. října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 30. října 2000 
47/2001??Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn 
54/2001??Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2001??Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn 
76/2001??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
158/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa 
239/2001??Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 
278/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
278/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
278/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
285/2001vztah kNález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 
285/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 
307/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu 
308/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta 
309/2001??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč 
401/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
412/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa 
416/2001??Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 
434/2001??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka 
482/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
482/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
34/2002??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba 
35/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 422/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo 
84/2002??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč 
113/2002??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem 
127/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
127/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
127/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
308/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
333/2002??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě 
335/2002??Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
389/2002??Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Renesance - zámek v Litomyšli" po 2 000 Kč 
406/2002??Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn 
407/2002??Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
417/2002??Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
434/2002??Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky 
445/2002??Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše 
501/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 
514/2002??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro označování účelu peněžních úhrad, potřebných pro sestavování platební bilance České republiky 
8/2003??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického 
51/2003??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera 
79/2003??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 
80/2003??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Pozdní renesance – štíty domů ve Slavonicích“ po 2 000 Kč 
161/2003??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně 
275/2003??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Baroko – zámek Buchlovice“ po 2 000 Kč 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
365/2003??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém 
3/2004??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan 
15/2004??Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
31/2004??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
62/2004??Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování 
65/2004??Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
130/2004??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Empír - zámek Kačina“ po 2 000 Kč 
162/2004??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie 
163/2004??Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie 
190/2004??Zákon o dluhopisech 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
257/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
297/2004??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem 
307/2004??Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
346/2004??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
459/2004??Vyhláška o vydání zlatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč 
464/2004??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb. 
510/2004??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
526/2004??Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn 
580/2004??Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn 
695/2004??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů 
18/2005??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
18/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
115/2005??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči“ po 2 000 Kč 
115/2005na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči“ po 2 000 Kč 
176/2005??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi 
176/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi 
314/2005??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Současnost - Tančící dům v Praze“ po 2 000 Kč 
314/2005na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Současnost - Tančící dům v Praze“ po 2 000 Kč 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
377/2005??Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
435/2005??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova 
435/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova 
436/2005??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 
463/2005??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 
463/2005na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova 
19/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice 
19/2006??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí narození F. J. Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice 
34/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
34/2006??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
52/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 
52/2006??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
57/2006??Zákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem 
62/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 
62/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další zákony 
91/2006??Vyhláška, kterou se provádí zákon o platebním styku 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
139/2006??Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) 
150/2006na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“ po 2 500 Kč 
150/2006??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka papírna Velké Losiny“ po 2 500 Kč 
176/2006??Úplné znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak vyplývá z pozdějších změn 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
230/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
262/2006??Zákon zákoník práce 
271/2006??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska 
271/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 500. výročí úmrtí Matěje Rejska 
286/2006??Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn 
288/2006??Úplné znění zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn 
295/2006??Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn 
364/2006??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči 
364/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 700. výročí vymření Přemyslovců po meči 
408/2006??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka 
408/2006na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka 
451/2006??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2 500 Kč 
451/2006na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka Klementinum - observatoř“ po 2 500 Kč 
553/2006na základěVyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
553/2006??Vyhláška o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 
605/2006??Vyhláška o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry 
2/2007na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
2/2007??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
14/2007??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské 
14/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí založení Jednoty bratrské 
73/2007na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory“ po 2 500 Kč 
73/2007??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka Ševčinský důl Příbram - Březové Hory“ po 2 500 Kč 
93/2007??Vyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 
93/2007na základěVyhláška o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 
113/2007??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 
113/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí položení základního kamene Karlova mostu 
123/2007??Vyhláška o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry 
140/2007na základěVyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007 
140/2007??Vyhláška o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 2007 
160/2007??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 
160/2007??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany spotřebitele 
203/2007??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné 
203/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jarmily Novotné 
204/2007na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2 500 Kč 
204/2007??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka vodní mlýn ve Slupi“ po 2 500 Kč 
205/2007??Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
205/2007na základěVyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky 
235/2007??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země 
235/2007na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země 
8/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 
8/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic 
9/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky 
9/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky 
36/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
36/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
36/2008na základěZákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
100/2008na základěVyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 
100/2008??Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 
101/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru 
101/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
124/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
144/2008??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč 
144/2008na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč 
159/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa 
159/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa 
173/2008na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 
173/2008??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996 
174/2008??Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 
174/2008na základěVyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993 
193/2008??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
209/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea 
209/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea 
234/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb. 
253/2008??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
254/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
254/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
257/2008??Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
281/2008??Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
284/2008??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč 
284/2008na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč 
285/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje 
285/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje 
385/2008??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb. 
474/2008??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 
474/2008na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 
31/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 
31/2009??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti konání FIS mistrovství světa v klasickém lyžování Liberec 2009 
32/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu 
32/2009??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí dosažení severního pólu 
78/2009na základěVyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 
78/2009??Vyhláška o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 2009 
93/2009??Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
123/2009na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč 
123/2009??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka zdymadlo na Labi pod Střekovem“ po 2 500 Kč 
160/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel 
160/2009??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí rabiho Jehudy Löwa ben Becalel 
232/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
232/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů 
263/2009??Vyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč 
263/2009na základěVyhláška o vydání zlatých mincí „Kulturní památka větrný mlýn v Ruprechtově“ po 2 500 Kč 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
285/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
285/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku  
295/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
295/2009??Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
313/2009??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 
360/2009na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet 
360/2009??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí formulování Keplerových zákonů pohybu planet 
412/2009??Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 
412/2009na základěVyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2009 
433/2009na základěVyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 
433/2009??Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny 
34/2010??Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje 
34/2010na základěVyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 600. výročí sestrojení Staroměstského orloje 
116/2010na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč 
116/2010??Vyhláška o vydání zlaté mince „Kulturní památka hamr v Dobřívě“ po 2 500 Kč 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
145/2010??Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 
156/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
156/2010??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
181/2010??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera 
181/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera 
182/2010??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy 
182/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy 
225/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
225/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
238/2010??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 
238/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 700. výročí sňatku Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou 
271/2010na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč 
271/2010??Vyhláška o vydání zlaté mince „Národní kulturní památka důl Michal v Ostravě“ po 2 500 Kč 
272/2010na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana 
272/2010??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Karla Zemana 
276/2010??Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance 
276/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance 
302/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu 
302/2010??Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu 
358/2010??Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance 
359/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny   
359/2010??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny   
21/2011na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
21/2011??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993 
41/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry 
41/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry 
58/2011??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři 
58/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři 
92/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
92/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
99/2011??Vyhláška vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara 
99/2011na základěVyhláška vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara 
118/2011??Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
127/2011??Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč 
127/2011na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč 
136/2011??Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
136/2011??Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
139/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 
142/2011??Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance 
159/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina 
159/2011??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina 
169/2011??Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku 
169/2011na základěVyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku 
274/2011??Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
291/2011na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
291/2011??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
292/2011na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč 
292/2011??Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč 
296/2011??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena 
296/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena 
305/2011??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 
305/2011na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka 
357/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
357/2011??Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
428/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 
428/2011??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření 
5/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II. 
5/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II. 
11/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky 
11/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky 
12/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola 
12/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola 
112/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka 
112/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka 
113/2012??Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč 
113/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč 
128/2012??Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn 
209/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka 
209/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka 
254/2012??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
283/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 
283/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 
300/2012??Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské 
300/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské 
365/2012na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze 
365/2012??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze 
366/2012na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč 
366/2012??Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč 
383/2012??Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 
413/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
413/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů 
425/2012??Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance 
23/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny 
23/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny 
81/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara 
81/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara 
121/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč 
121/2013??Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč 
137/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta 
137/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta 
142/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna 
142/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna 
183/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje 
183/2013??Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje 
227/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
227/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
235/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 
235/2013??Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí 
240/2013??Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
249/2013na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
249/2013??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
253/2013??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 
253/2013na základěVyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv 
271/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana 
271/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana 
278/2013??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti 
314/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
314/2013??Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
319/2013??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho 
319/2013na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho 
320/2013na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč 
320/2013??Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč 
346/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
346/2013??Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
426/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
426/2013??Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
427/2013??Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 
427/2013na základěVyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance 
47/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala 
47/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala 
79/2014??Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč 
79/2014na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald–Harrachov“ po 5 000 Kč 
102/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 
102/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic 
135/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 
135/2014??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi 
160/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií 
160/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií 
188/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího 
188/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího 
190/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře 
190/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře 
213/2014na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč 
213/2014??Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč 
215/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
215/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí 
216/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
216/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 
238/2014??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989 
238/2014na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989 
273/2014na základěVyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank 
273/2014??Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky – Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank 
310/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
310/2014??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance 
36/2015??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 
36/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic 
90/2015??Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 
90/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč 
126/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným 
126/2015??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným 
138/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 
138/2015??Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
204/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
204/2015??Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
210/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera 
210/2015??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera 
211/2015??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem 
211/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem 
260/2015na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 
260/2015??Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč 
265/2015??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 
265/2015na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma 
300/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. 
300/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb. 
301/2015??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. 
301/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění vyhlášky č. 310/2014 Sb. 
374/2015??Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu 
375/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 
375/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a v souvislosti s úpravou systému pojištění vkladů 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
377/2015??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 
30/2016??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady 
30/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí založení Československé národní rady 
109/2016??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč 
109/2016na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Kost“ po 5 000 Kč 
110/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy 
110/2016??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy 
134/2016??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
165/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové 
165/2016??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
258/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 
265/2016na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč 
265/2016??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bezděz“ po 5 000 Kč 
305/2016??Vyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
305/2016na základěVyhláška o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
323/2016??Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 
389/2016??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia 
389/2016na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Jana Jessenia 
418/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí 
81/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie 
81/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie 
119/2017na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč 
119/2017??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč 
131/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid 
131/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid 
154/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara 
154/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara 
169/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 
169/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
288/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
288/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar 
332/2017na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč 
332/2017??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč 
370/2017??Zákon o platebním styku 
377/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 
377/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta 
393/2017na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti 
393/2017??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti 
424/2017??Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
424/2017na základěVyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
454/2017??Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze 
15/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 
15/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy 
55/2018na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč 
55/2018??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč 
67/2018??Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 
89/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů 
89/2018??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů 
99/2018??Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 
131/2018??Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
131/2018na základěVyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
146/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 
146/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea 
156/2018na základěVyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 
156/2018??Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 
157/2018na základěVyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 
157/2018??Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018 
198/2018??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč 
198/2018na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč 
217/2018??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb. 
223/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace 
224/2018??Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa 
228/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I 
229/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II 
230/2018??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III 
275/2018??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 
275/2018na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa 
11/2019??Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 
11/2019na základěVyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem 
12/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 
12/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I 
13/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 
13/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II 
14/2019??Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 
14/2019na základěVyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III 
20/2019??Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 
20/2019na základěVyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny 
21/2019na základěVyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 
21/2019??Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny 
22/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 
22/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže 
63/2019??Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 
63/2019na základěVyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny 
64/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 
64/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky 
96/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 
96/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny 
108/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 
108/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5 
111/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 
111/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů 
127/2019??Vyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 
127/2019na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Hrad Veveří" po 5 000 Kč 
151/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 
151/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel 
152/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 
152/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace 
237/2019??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 
237/2019na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
325/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
325/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
326/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
326/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
327/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
327/2019na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 
342/2019??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 
342/2019na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů 
14/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 
14/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové 
36/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 
36/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky 
192/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
192/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
238/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
238/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
239/2020??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč 
239/2020na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč 
260/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 
260/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě 
267/2020na základěVyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
267/2020??Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance 
289/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 
289/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů 
375/2020??Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč 
375/2020na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč 
404/2020??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb. 
470/2020na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 
470/2020??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose 
518/2020??Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 
518/2020na základěVyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance 
527/2020??Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů 
185/2021??Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč 
185/2021na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč 
205/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 
205/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ 
219/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
219/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
246/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
246/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
289/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
289/2021na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance 
293/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského 
293/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského 
294/2021na základěVyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 
294/2021??Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily 
301/2021??Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony 
337/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 
337/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 
338/2021na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 
338/2021??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 
353/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
353/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
379/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
379/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
398/2021??Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999 
398/2021na základěVyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999 
399/2021??Vyhláška o úvěrových ukazatelích 
399/2021na základěVyhláška o úvěrových ukazatelích 
401/2021na základěVyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 
401/2021??Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 
407/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 
407/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy 
417/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
417/2021??Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
476/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb. 
523/2021na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 
523/2021??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika 
50/2022??Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 
50/2022na základěVyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 
117/2022na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 
117/2022??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 
129/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
129/2022??Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
134/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" 
134/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním "Motocykl Jawa 250" 
208/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 
208/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela 
230/2022na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
230/2022??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
266/2022??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových 
266/2022na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových 
278/2022??Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč 
278/2022na základěVyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč 
360/2022??Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících 
403/2022??Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí 
15/2023??Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 
15/2023na základěVyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem 
16/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 
16/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava 
43/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 
43/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým 
54/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 
54/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 
55/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
55/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 
122/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 
122/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 
133/2023??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
133/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance 
134/2023na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 
134/2023??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Kroměříž" po 5 000 Kč 
157/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" 
157/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem "Osobní automobil Tatra 603" 
268/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 
268/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 
293/2023na základěVyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023 
293/2023??Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023 
294/2023??Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 
294/2023na základěVyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Hradec Králové" po 5 000 Kč 
336/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela 
336/2023na základěVyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela 
361/2023??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Josefa Suka 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
462/2023??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří 
7/2024??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany 
49/2024??Vyhláška o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství 


ISP (příhlásit)