Předpis 151/2000 Sb.

Citace151/2000 Sb.
NázevZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů
Částka47 (13. 6. 2000)
Účinnostod 1. 7. 2000, zrušeno dnem 1. 5. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
390 Zákon o telekomunikacích - EU
Navržené změny10 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
110/1964rušíZákon o telekomunikacích 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
265/1991novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
150/1992rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
253/1994novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)1
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního3
205/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony2
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)11
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony4
225/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.5
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel7
167/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony8
95/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
127/2005rušíZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)10
Vztahuje se k
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
110/1964??Zákon o telekomunikacích 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
2/1969??Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
526/1990??Zákon o cenách 
182/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
265/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
483/1991??Zákon České národní rady o České televizi 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
513/1991??Obchodní zákoník 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
67/1992??Zákon o Vojenském obranném zpravodajství 
103/1992??Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
103/1992??Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
150/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích 
284/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
555/1992??Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
13/1993??Celní zákon 
154/1994??Zákon o Bezpečnostní informační službě 
253/1994??Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
253/1994??Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
266/1994??Zákon o dráhách 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
137/1998??Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
155/1998??Zákon o znakové řeči a o změně dalších zákonů 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
426/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 
517/2002??Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
Vztahováno k
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
283/1991??Zákon České národní rady o Policii České republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
483/1991??Zákon České národní rady o České televizi 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
563/1991??Zákon o účetnictví 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
13/1993??Celní zákon 
177/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 
181/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za přidělené kmitočty a za přidělená čísla 
182/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalovací značce pro telekomunikační koncová a rádiová zařízení 
191/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
195/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví druhy a charakteristika koncových bodů a rozhraní veřejné telekomunikační sítě 
196/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence 
197/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech 
198/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech návrhu na uzavření smlouvy o propojení a přístupu k síti a o technických a provozních podmínkách přístupu k síti a propojení sítí a připojení neveřejných telekomunikačních sítí k veřejným telekomunikačním sítím 
199/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu prokazování finanční způsobilosti k vykonávání telekomunikační činnosti 
200/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu tvorby volacích značek, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány 
201/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby 
202/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy zvláštní způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů způsobilosti a době jejich platnosti 
203/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů 
394/2000??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných telefonních sítí 
426/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení 
66/2001??Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn 
92/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
105/2001??Vyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh 
109/2001??Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
122/2001??Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn 
136/2001??Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu 
143/2001??Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 
162/2001??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
235/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
274/2001??Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
280/2001??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
432/2001??Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 
488/2001??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 
51/2002??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra 
56/2002??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
151/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
151/2002??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
205/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
205/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
309/2002??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
334/2002??Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn 
339/2002??Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem 
340/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností 
444/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu 
453/2002??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 1 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
517/2002??Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
517/2002??Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
517/2002??Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony 
529/2002??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí 
18/2003??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 
73/2003??Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky 
94/2003??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv 
95/2003??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 
96/2003??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí 
225/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 
225/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
403/2003??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel 
436/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
436/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
27/2004??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 2 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí 
31/2004??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
40/2004??Zákon o veřejných zakázkách 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
53/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
63/2004??Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
117/2004??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet 
167/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
167/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
262/2004??Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na indeviduálním základě 
266/2004??Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu 
267/2004??Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění 
355/2004??Vyhláška, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem 
368/2004??Vyhláška o geologické dokumentaci 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
430/2004??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
455/2004??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem 
464/2004??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb. 
550/2004??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence 
597/2004??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
635/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích 
635/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích 
674/2004??Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem 
95/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
95/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
139/2005??Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu 
141/2005??Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
436/2005??Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn 


ISP (příhlásit)