Předpis 103/1990 Sb.

Citace103/1990 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
Částka22 (23. 4. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
304 Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje hospodářsk...
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
40/1963rušíVládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím 
109/1964novelizujeHospodářský zákoník 
118/1964novelizujeVyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků a vývojových prací, určených k zajištění obranyschopnosti státu 
135/1964novelizujeVyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků 
136/1964novelizujeVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků 
137/1964novelizujeVyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu 
174/1964novelizujeVyhláška Správy státních hmotných rezerv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky státních rezerv 
39/1966rušíVyhláška ministerstva školství a kultury, ministerstva financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o vedlejší hospodářské činnosti na některých školách poskytující střední a vyšší vzdělání a v některých jiných školských zařízeních 
46/1967rušíVládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě 
73/1967novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy a ministerstva lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemědělských prací, chemizace a jiných zemědělských prací 
31/1972rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o smlouvách o přípravě dodávek některých staveb 
84/1972novelizujeZákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 
104/1973novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací 
154/1975rušíVyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
89/1976rušíVyhláška FMTIR o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě 
27/1977rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 
82/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu 
106/1977novelizujeVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv 
10/1978novelizujeVyhláška předsedy Státní banky československé o platebním styku a zúčtování na účtech organizací 
44/1978novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu 
45/1978rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu 
84/1978novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělské techniky 
17/1979rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o právních úkonech předáváním dat 
39/1979rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů a odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 
1/1980novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydávají základní podmínky dodávky leteckých prací v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 
28/1980novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky polygrafických výrobků 
38/1980novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků dodávaných organizacemi vnitřního obchodu 
27/1981novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků 
91/1981novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování 
181/1982novelizujeVyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje 
24/1983novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky sběrných surovin 
37/1983rušíVyhláška federálního ministerstva financí o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací 
104/1983novelizujeVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o dovozu investičních celků 
139/1983rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky tepla 
11/1984novelizujeVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky stavebních hmot a dílců 
13/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko 
49/1985novelizujeVyhláška Federálního statistického úřadu o základních podmínkách dodávky prací a služeb v oblasti automatizovaného zpracování dat 
99/1985rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 
4/1986rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků 
28/1986novelizujeVyhláška Úřadu pro vynálezy a objevy o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství 
31/1986novelizujeVyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků 
90/1988novelizujeZákon o zemědělském družstevnictví 
119/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
155/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků 
156/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o základních podmínkách dodávky potravinářských a některých jiných výrobků 
75/1989rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla 
141/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č. 99/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky lesních výrobků 
179/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 
205/1989rušíVyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o změně a doplnění vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 39/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky vody z veřejných vodovodů o odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi 
2/1990rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky elektřiny 
11/1990rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů 
12/1990rušíVyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb. 
Derogace pasivní
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění1


ISP (příhlásit)