Předpis 350/2011 Sb.

Citace350/2011 Sb.
NázevZákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Částka122 (29. 11. 2011)
Účinnostod 1. 1. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
311 Vl.n.z. o chemických látkách (chemický zákon)
Navržené změny8 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
356/2003rušíZákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky 
219/2004rušíVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
232/2004rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
234/2004rušíVyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích 
125/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony 
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce 
279/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe 
345/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
369/2005rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
222/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
28/2007rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. 
371/2008rušíZákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
389/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů 
139/2009rušíVyhláška o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
265/2010rušíVyhláška o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích 
245/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
Derogace pasivní
279/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
61/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony3
324/2016novelizujeZákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)4
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích5
299/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony6
45/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti7
543/2020novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností1
Vztahováno k
402/2011na základěVyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí 
162/2012na základěVyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi 
163/2012na základěVyhláška o zásadách správné laboratorní praxe 
61/2013na základěVyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech 


ISP (příhlásit)