Předpis 237/1995 Sb.

Citace237/1995 Sb.
NázevZákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
Částka64 (26. 10. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1702 Zákon o hromadné správě autorských práv
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
81/1957rušíZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957rušíZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
35/1965novelizujeZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
33/1978rušíZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
122/1989rušíZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích 
116/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 
117/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 
241/1991rušíVyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
Derogace pasivní
121/2000novelizujeZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich2
Vztahuje se k
81/1957??Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957??Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
200/1990??Zákon České národní rady o přestupcích 
526/1990??Zákon o cenách 
116/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení 
117/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí 
241/1991??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
513/1991??Obchodní zákoník 
563/1991??Zákon o účetnictví 
Vztahováno k
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
261/1996??Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad 
191/1999??Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
334/2002??Úplné znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších změn 
459/2002??Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
250/2016??Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 


ISP (příhlásit)