Předpis 175/1996 Sb.

Citace175/1996 Sb.
NázevZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Částka50 (20. 6. 1996)
Účinnostod 20. 6. 1996, zrušeno dnem 1. 12. 2000

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1965úplné zněníZákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
Vztahuje se k
53/1959??Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
54/1959??Zákon o muzeích a galeriích 
40/1964??Občanský zákoník 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
89/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
172/1990??Zákon o vysokých školách 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
232/1992??Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie 
37/1995??Zákon o neperiodických publikacích 
237/1995??Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 
86/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 
Vztahováno k
190/1996??Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 


ISP (příhlásit)