Předpis 53/1959 Sb.

Citace53/1959 Sb.
NázevZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
Částka22 (25. 7. 1959)
Účinnostod 1. 8. 1959, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníNárodní shromáždění, 1954 - 1960
315 Vládní návrh zákona o jednotné soustavě knihoven

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
430/1919rušíZákon o veřejných knihovnách obecních 
607/1919rušíNařízení vlády republiky Československé, jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n. 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
257/2001rušíZákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)2
Vztahuje se k
52/1959??Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon) 
Vztahováno k
45/1963??Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
51/1963??Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů 
140/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
35/1965??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) 
110/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o evidenci zahraniční literatury 
132/1971??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 140/1964 Sb., o povinných a pracovních výtiscích 
21/1985??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o soustavě vědeckých, technických a ekonomických informací 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
175/1996??Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
229/1996??Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.) 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
401/2000??Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb. 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 


ISP (příhlásit)