Předpis 200/1994 Sb.

Citace200/1994 Sb.
NázevZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Částka62 (7. 11. 1994)
Účinnostod 1. 1. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1094 Zákon o zeměměřictví a o změně zákonů souvisejících s jeho z
Navržené změny18 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
46/1971rušíZákon o geodezii a kartografii 
59/1973rušíVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o provádění geodetických a kartografických prací a o kartografických dílech 
60/1973rušíVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o ověřování geometrických plánů a jiných výsledků geodetických prací 
10/1974rušíVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického o geodetických pracích ve výstavbě 
38/1974rušíVyhláška Českého úřadu geodetického a kartografického, kterou se mění některá ustanovení vyhlášky č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech 
Derogace pasivní
120/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením1
186/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů2
289/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jak vyplývá z pozdějších změn 
319/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů3
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti4
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony5
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony6
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb8
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu9
380/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů7
350/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony10
257/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí11
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů12
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích13
47/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony14
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona15
88/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů16
202/2023novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony17
Vztahováno k
92/2005na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
430/2006na základěNařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
311/2009na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
233/2010na základěVyhláška o základním obsahu technické mapy obce 
81/2011na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání 
81/2014na základěVyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany 
383/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
214/2017na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
393/2020na základěVyhláška o digitální technické mapě kraje 
156/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 
159/2023na základěNařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání 
186/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 


ISP (příhlásit)