Předpis 46/2000 Sb.

Citace46/2000 Sb.
NázevZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Částka17 (14. 3. 2000)
Účinnostod 14. 3. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
245 Vládní návrh tiskového zákona - EU
Navržené změny10 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
140/1964rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
81/1966rušíZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
84/1968rušíZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
86/1990rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
160/1999rušíZákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
Derogace pasivní
302/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech3
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu4
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů5
305/2013novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů6
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích7
277/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv8
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci9
Vztahuje se k
140/1961??Trestní zákon 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963??Občanský soudní řád 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
140/1964??Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích 
81/1966??Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
84/1968??Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
86/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
513/1991??Obchodní zákoník 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
368/1992??Zákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
110/1998??Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 
160/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů 
309/1999??Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv 
222/2016??Zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) 
Vztahováno k
40/1995??Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 
52/2000??Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku 
302/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
302/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
257/2001??Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 
393/2001??Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 
98/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
470/2002??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2003 
62/2003??Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 
371/2003??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 
326/2004??Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 
423/2004??Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků 
576/2004??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005 
421/2005??Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2006 
134/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
476/2006??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2007 
384/2008??Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
281/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
142/2012??Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
305/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
305/2013??Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
355/2016??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
373/2017??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018 
250/2018??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019 
110/2019??Zákon o zpracování osobních údajů 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
277/2019??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 
293/2019??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2020 
148/2020??Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
466/2020??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
261/2021??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci 
404/2021??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022 
324/2022??Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023 
124/2023??Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb. 


ISP (příhlásit)