Předpis 7/2009 Sb.

Citace7/2009 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka3 (8. 1. 2009)
Účinnostod 1. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
478 Novela občanského soudního řádu
Navržené změny8 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
97/1963novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
293/1993novelizujeZákon o výkonu vazby 
216/1994novelizujeZákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
169/1999novelizujeZákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
26/2000novelizujeZákon o veřejných dražbách 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
120/2001novelizujeZákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
256/2004novelizujeZákon o podnikání na kapitálovém trhu 
500/2004novelizujeZákon správní řád 
348/2005novelizujeZákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
121/2008novelizujeZákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů 
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
Derogace pasivní
218/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony1
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu2
91/2012novelizujeZákon o mezinárodním právu soukromém3


ISP (příhlásit)