Předpis 167/2012 Sb.

Citace167/2012 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Částka60 (30. 5. 2012)
Účinnostod 1. 7. 2012
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
581 Novela z. o archivnictví a spisové službě
Navržené změny7 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
252/1997novelizujeZákon o zemědělství 
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
329/1999novelizujeZákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
227/2000novelizujeZákon o elektronickém podpisu a změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
119/2002novelizujeZákon o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních) 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
495/2004rušíNařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů 
496/2004rušíVyhláška o elektronických podatelnách 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
500/2004novelizujeZákon správní řád 
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
69/2006novelizujeZákon o provádění mezinárodních sankcí 
137/2006novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
159/2006novelizujeZákon o střetu zájmů 
182/2006novelizujeZákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
183/2006novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
184/2006novelizujeZákon o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) 
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění 
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
262/2006novelizujeZákon zákoník práce 
266/2006novelizujeZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů 
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
125/2008novelizujeZákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
300/2008novelizujeZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 
93/2009novelizujeZákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 
111/2009novelizujeZákon o základních registrech 
280/2009novelizujeZákon daňový řád 
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) 
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách 
Derogace pasivní
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)1
205/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony2
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek4
297/2016novelizujeZákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce3
541/2020novelizujeZákon o odpadech5
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech6
283/2021novelizujeZákon stavební zákon7


ISP (příhlásit)