Předpis 368/2004 Sb.

Citace368/2004 Sb.
NázevVyhláška o geologické dokumentaci
Částka120 (18. 6. 2004)
Účinnostod 1. 9. 2004

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
8/1989rušíVyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
363/1992novelizujeVyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
282/2001novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 
Vztahuje se k
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
8/1989??Vyhláška Českého geologického úřadu o registraci geologických prací, o odevzdání a zpřístupňování jejich výsledků, o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
114/1992??Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
363/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
363/1992??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
13/1997??Zákon o pozemních komunikacích 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
164/2001??Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
254/2001??Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
256/2001??Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
282/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 
282/2001??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 
86/2002??Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 
Vztahováno k
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
369/2004??Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek 


ISP (příhlásit)