Předpis 20/1987 Sb.

Citace20/1987 Sb.
NázevZákon České národní rady o státní památkové péči
Částka6 (13. 4. 1987)
Účinnostod 1. 1. 1988
ProjednáváníČeská národní rada, 1986 - 1990
8 Vládní návrh zákona o státní památkové péči
Navržené změny35 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
22/1958rušíZákon o kulturních památkách 
56/1960rušíVyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek 
60/1961novelizujeZákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku 
Derogace pasivní
425/1990novelizujeZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících1
242/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících2
361/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb.3
122/2000novelizujeZákon o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů4
132/2000novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze5
146/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů6
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů7
18/2004novelizujeZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)8
186/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky9
1/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony10
3/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů11
240/2005novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem „3,“12
186/2006novelizujeZákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění14
203/2006novelizujeZákon o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů13
158/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů15
124/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony16
307/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů17
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb19
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech18
124/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů20
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů21
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva22
127/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů23
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích24
225/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony25
403/2020novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony26
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci27
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona28
Vztahováno k
57/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 10. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 
240/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem „3,“ 
272/2005vztah kNález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
422/2005na základěNařízení vlády o prohlášení Horského hotelu a televizního vysílače Ještěd u Liberce a některých movitých kulturních památek za národní kulturní památky a o změně některých dalších předpisů 
187/2007na základěVyhláška, kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy 
170/2008na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
420/2008na základěVyhláška, kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 
50/2010na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
51/2010na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/1999 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
94/2014na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb. 
106/2014na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
182/2015na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
69/2017na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
430/2017na základěNařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace 
22/2018na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
23/2018na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
33/2019na základěNařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku 
289/2019na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky 
430/2020na základěNařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky 
25/2022na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
400/2022na základěNařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 
3/2023na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón 


ISP (příhlásit)