Předpis 135/1998 Sb.

Citace135/1998 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
Částka47 (29. 6. 1998)
Účinnostod 1. 7. 1998, zrušeno dnem 1. 7. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
47/1993rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí 
92/1993rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
54/1994rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
145/1994rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. 
75/1995rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb. 
8/1996rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 
230/1996rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 
46/1997rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
Derogace pasivní
124/1999novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
252/2002rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
Vztahuje se k
140/1961??Trestní zákon 
21/1971??Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
61/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
69/1989??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla 
78/1989??Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
486/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou 
560/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 
563/1991??Zákon o účetnictví 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
472/1992??Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
13/1993??Celní zákon 
47/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí 
49/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
92/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
38/1994??Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
54/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
71/1994??Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 
136/1994??Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
145/1994??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. 
75/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb. 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
102/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
219/1995??Devizový zákon 
261/1995??Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti 
288/1995??Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 
8/1996??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 
186/1996??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 
230/1996??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 
21/1997??Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 
44/1997??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží 
46/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
61/1997??Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 
78/1997??Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi 
84/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 
125/1997??Zákon o odpadech 
152/1997??Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů 
252/1997??Zákon o zemědělství 
312/1997??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
337/1997??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 
136/1998??Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
250/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek 
302/1998??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků 
27/1999??Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku 
39/1999??Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství 
124/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
135/1999??Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990 
39/2000??Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
153/2000??Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů 
458/2000??Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
263/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky 
Vztahováno k
303/1998??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
124/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
124/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
124/1999??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 
318/1999??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
441/2000??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
495/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. 
480/2001??Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 
252/2002??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 


ISP (příhlásit)