Předpis 342/2006 Sb.

Citace342/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony
Částka105 (3. 7. 2006)
Účinnostod 3. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1041 Novela zákona o evidenci obyvatel
Navržené změny16 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
42/1958novelizujeZákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou 
94/1963novelizujeZákon o rodině 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
403/1990novelizujeZákon o zmírnění následků některých majetkových křivd 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
344/1992novelizujeZákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
13/1993novelizujeCelní zákon 
96/1993novelizujeZákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
182/1993novelizujeZákon o Ústavním soudu 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
42/1994novelizujeZákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
153/1994novelizujeZákon o zpravodajských službách České republiky 
269/1994novelizujeZákon o Rejstříku trestů 
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě 
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě 
140/1996novelizujeZákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
349/1999novelizujeZákon o Veřejném ochránci práv 
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
133/2000novelizujeZákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu) 
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediální službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
56/2001novelizujeZákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Derogace pasivní
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky1
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě2
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
496/2012novelizujeZákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)3
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)5
242/2016novelizujeZákon celní zákon6
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů7
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech8


ISP (příhlásit)