Předpis 328/1999 Sb.

Citace328/1999 Sb.
NázevZákon o občanských průkazech
Částka107 (27. 12. 1999)
Účinnostod 1. 7. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
271 Vládní návrh zákona o občanských průkazech
Navržené změny36 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
75/1957rušíZákon o občanských průkazech 
Derogace pasivní
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů1
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů2
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel3
559/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů4
35/2005úplné zněníÚplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn 
395/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů5
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)6
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů7
136/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů9
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony8
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů11
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím10
379/2008úplné zněníÚplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn 
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku13
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech12
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony14
69/2012úplné zněníÚplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn 
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů15
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony16
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva17
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu18
318/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony19
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů20
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích22
195/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony23
251/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci24
269/2021novelizujeZákon o občanských průkazech25
269/2021rušíZákon o občanských průkazech26
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech27
Vztahováno k
299/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, a vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
417/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb. 
436/2006na základěNařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů Republiky Srbsko a Republiky Černá Hora 
400/2011na základěVyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
76/2014na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
386/2015na základěVyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 
107/2018na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)