Předpis 300/2008 Sb.

Citace300/2008 Sb.
NázevZákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Částka98 (19. 8. 2008)
Účinnostod 1. 7. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
445 Vl.n.z. o elektronických úkonech
Navržené změny17 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
190/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
219/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
263/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony5
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů6
192/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony9
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů7
299/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony8
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích10
255/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích13
279/2019novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy11
12/2020novelizujeZákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů12
261/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci14
284/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona15
Vztahováno k
193/2009na základěVyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů 
194/2009na základěVyhláška o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 
422/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek 
322/2015na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. 
435/2016na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)