Předpis 397/2009 Sb.

Citace397/2009 Sb.
NázevNařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Částka129 (18. 11. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
267/2002rušíNařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje 
Vztahuje se k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
513/1991??Obchodní zákoník 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
207/2000??Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
408/2000??Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
130/2002na základěZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
267/2002??Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje 
180/2005??Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
300/2008??Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 


ISP (příhlásit)