Předpis 267/2002 Sb.

Citace267/2002 Sb.
NázevNařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje
Částka98 (28. 6. 2002)
Účinnostod 1. 7. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
457/2002novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb. 
397/2009rušíNařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
Vztahuje se k
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
513/1991??Obchodní zákoník 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
244/1998??Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností 
56/1999??Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
207/2000??Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
250/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
408/2000??Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 
130/2002??Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
Vztahováno k
397/2009??Nařízení vlády o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 


ISP (příhlásit)