Předpis 269/2021 Sb.

Citace269/2021 Sb.
NázevZákon o občanských průkazech
Částka117 (19. 7. 2021)
Účinnostod 2. 8. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, od 2017
1043 Vl.n.z.o občanských průkazech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
328/1999novelizujeZákon o občanských průkazech 
328/1999rušíZákon o občanských průkazech 
491/2001novelizujeZákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
53/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel 
559/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
612/2004rušíNařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů 
395/2005rušíZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů 
21/2006novelizujeZákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) 
136/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů 
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
129/2008novelizujeZákon o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů 
239/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím 
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony 
400/2011rušíVyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
142/2012novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů 
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
303/2013novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva 
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu 
76/2014rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 
318/2015novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
321/2015rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 76/2014 Sb. 
386/2015rušíVyhláška o náležitostech kryptografických klíčů a autentizačního certifikátu 
298/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
456/2016novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
195/2017novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
251/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci 
107/2018rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů 
270/2021novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 
Vztahováno k
281/2021na základěVyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech 


ISP (příhlásit)