Předpis 94/1963 Sb.

Citace94/1963 Sb.
NázevZákon o rodině
Částka53 (13. 12. 1963)
Účinnostod 1. 4. 1964, zrušeno dnem 1. 1. 2014
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1960 - 1964
146 Vládní návrh zákona o rodině
Navržené změny25 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
265/1949rušíZákon o právu rodinném 
266/1949rušíZákon o zatímních změnách v některých občanských věcech právních 
59/1952rušíZákon o uzavírání manželství s cizinci 
69/1952rušíZákon o sociálně právní ochraně mládeže 
70/1952rušíNařízení, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže 
88/1953rušíNařízení, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku 
58/1955rušíZákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné výchově 
61/1955rušíZákonné opatření o změně předpisů o rozvodu 
73/1956rušíVládní nařízení, kterým se přenáší působnost úřadoven ochrany mládeže na výkonné orgány národních výborů 
15/1958rušíZákon o změně předpisů o osvojení 
Derogace pasivní
132/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon o rodině1
66/1983úplné zněníZákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem ze dne 10. listopadu 1982 č. 132 Sb.) 
234/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.2
72/1995novelizujeNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení3
91/1998novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů4
210/1998úplné zněníZákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
360/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí5
301/2000novelizujeZákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů6
109/2002novelizujeZákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů7
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů8
321/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů9
315/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů10
383/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony11
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi16
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů14
134/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů12
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů13
342/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony15
259/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony17
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku18
244/2010novelizujeNález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině19
84/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů20
89/2012rušíZákon občanský zákoník22
401/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony21
Vztahováno k
72/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
295/1996vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 
103/1997vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění 


ISP (příhlásit)