Předpis 609/2020 Sb.

Citace609/2020 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Částka246 (31. 12. 2020)
Účinnostod 1. 1. 2021
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 8. volební období, 2017 - 2021
910 Vl. n. z., kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
565/1990novelizujeZákon České národní rady o místních poplatcích 
563/1991novelizujeZákon o účetnictví 
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí 
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů 
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
111/1998novelizujeZákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
61/2000novelizujeZákon o námořní plavbě 
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) 
247/2000novelizujeZákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
250/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
256/2001novelizujeZákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 
274/2001novelizujeZákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
477/2001novelizujeZákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 
285/2002novelizujeZákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
276/2003novelizujeZákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních 
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty 
227/2006novelizujeZákon o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů 
157/2009novelizujeZákon o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů 
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky 
85/2012novelizujeZákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů 
83/2013novelizujeZákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití 
307/2013novelizujeZákon o povinném značení lihu 
355/2014novelizujeZákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví 
242/2016novelizujeZákon celní zákon 
23/2017novelizujeZákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 
25/2017novelizujeZákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí 


ISP (příhlásit)