Předpis 1/1991 Sb.

Citace1/1991 Sb.
NázevZákon o zaměstnanosti
Částka1 (31. 1. 1991)
Účinnostod 1. 2. 1991, zrušeno dnem 1. 10. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
215 Vládní návrh zákona o zaměstnanosti
Navržené změny2 tisky

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
70/1958rušíZákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
92/1958rušíVládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
38/1967rušíVládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol 
33/1974rušíVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcích o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 
121/1975novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
115/1978rušíVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a pro některé jiné kampaňové práce 
62/1979rušíVyhláška, kterou se stanoví náležitosti poskytované pracovníkům získaným pro cukrovarnickou kampaň a některé jiné kampaňové práce 
168/1980rušíNařízení vlády Československé socialistické republiky o změně vládního nařízení č. 92/1958 Sb., kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
149/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
195/1989novelizujeVyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání 
32/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 
148/1990rušíOznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 
Derogace pasivní
305/1991novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti1
578/1991novelizujeZákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů2
231/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti3
450/1992úplné zněníZákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
307/1993novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony4
39/1994novelizujeZákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti5
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře6
160/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění7
289/1997novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů8
167/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů9
118/2000novelizujeZákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů10
155/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony12
369/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů11
474/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů13
2/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony14
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního16
198/2002novelizujeZákon o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)17
220/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů15
311/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů18
435/2004rušíZákon o zaměstnanosti19


ISP (příhlásit)