Předpis 259/1997 Sb.

Citace259/1997 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
Částka87 (17. 10. 1997)
Účinnostod 17. 10. 1997, zrušeno dnem 1. 1. 2007
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
155/2001novelizujeVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
361/2003rušíZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
308/2005novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 
Vztahuje se k
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957??Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
141/1961??Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
40/1964??Občanský zákoník 
32/1965??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
88/1968??Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
141/1988??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
167/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů 
172/1990??Zákon o vysokých školách 
204/1990??Zákon České národní rady o prohlášení šestého července, dne upálení mistra Jana Husa, za státní svátek České republiky 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
18/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 
218/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů 
361/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
13/1993??Celní zákon 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
79/1994??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
204/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
12/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
75/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
113/1997??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
82/1998??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
133/2000??Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
245/2000??Zákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
448/2000??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot 
480/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
502/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
440/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
27/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
356/2003??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 
432/2003??Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 
185/2004??Zákon o Celní správě České republiky 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
10/2005??Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání 
Vztahováno k
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
79/1994??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 
155/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
155/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
308/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 
308/2005??Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb. 
599/2006??Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky upravující požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a některé podrobnosti služebního poměru celníků 


ISP (příhlásit)