Předpis 413/2005 Sb.

Citace413/2005 Sb.
NázevZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Částka143 (18. 10. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
881 Vl.n.z. o ochraně utajovaných informací - související
Navržené změny21 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 413/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
140/1961novelizujeTrestní zákon 
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
65/1965novelizujeZákoník práce 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
527/1990novelizujeZákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
283/1991novelizujeZákon České národní rady o Policii České republiky 
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
552/1991novelizujeZákon České národní rady o státní kontrole 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
21/1992novelizujeZákon o bankách 
124/1992novelizujeZákon o Vojenské policii 
246/1992novelizujeZákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
337/1992novelizujeZákon České národní rady o správě daní a poplatků 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
13/1993novelizujeCelní zákon 
40/1993novelizujeZákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
38/1994novelizujeZákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
200/1994novelizujeZákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 
87/1995novelizujeZákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
123/1998novelizujeZákon o právu na informace o životním prostředí 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
106/1999novelizujeZákon o svobodném přístupu k informacím 
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky 
220/1999novelizujeZákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
222/1999novelizujeZákon o zajišťování obrany České republiky 
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
363/1999novelizujeZákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 
18/2000novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Veřejném ochránci práv 
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách 
30/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
62/2000novelizujeZákon o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně někerých zákonů 
63/2000novelizujeZákon o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení) 
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
241/2000novelizujeZákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů 
309/2000novelizujeZákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona 
365/2000novelizujeZákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
60/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
137/2001novelizujeZákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
254/2001novelizujeZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) 
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní 
151/2002novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního 
218/2002novelizujeZákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
281/2002novelizujeZákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona 
310/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů 
320/2002novelizujeZákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
361/2003novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
436/2003novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
40/2004novelizujeZákon o veřejných zakázkách 
257/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech 
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti 
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
500/2004novelizujeZákon správní řád 
Derogace pasivní
138/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách1
362/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony2
274/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky3
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku4
278/2009novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví5
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu6
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník8
255/2012novelizujeZákon o kontrole (kontrolní řád)9
186/2013novelizujeZákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)10
300/2013novelizujeZákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)7
234/2014novelizujeZákon o státní službě11
320/2015novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)12
45/2016novelizujeZákon o službě vojáků v záloze13
242/2016novelizujeZákon celní zákon14
110/2019novelizujeZákon o zpracování osobních údajů15


ISP (příhlásit)