Předpis 189/2004 Sb.

Citace189/2004 Sb.
NázevZákon o kolektivním investování
Částka63 (23. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
523 V.n.z. o kolektivním investování
Navržené změny21 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
248/1992rušíZákon o investičních společnostech a investičních fondech 
151/1996rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
124/1998rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
207/1998rušíVyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu 
362/2001rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu 
177/2002rušíVyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu 
Derogace pasivní
377/2005novelizujeZákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)1
57/2006novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem2
70/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí3
224/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů4
403/2006úplné zněníÚplné znění zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, jak vyplývá z pozdějších změn 
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím5
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev6
230/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony7
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech8
230/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony9
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu10
409/2010novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění11
188/2011novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
420/2011novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim13
428/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření15
37/2012novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii14
240/2013rušíZákon o investičních společnostech a investičních fondech16
Vztahováno k
139/2005na základěVyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu 
431/2006na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování 
482/2006na základěVyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování 
603/2006na základěVyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 
604/2006na základěVyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
115/2007na základěVyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování 
241/2007na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb. o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti 
283/2008na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 
235/2009na základěVyhláška o investičních nástrojích, do kterých může investovat standardní fond 
98/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti 
224/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování 
356/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.   
357/2010na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.   
358/2010na základěVyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní   
189/2011na základěNařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování 
193/2011na základěVyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu 
194/2011na základěVyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování 
195/2011na základěVyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu 
58/2012na základěVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb. 


ISP (příhlásit)