Předpis 151/2002 Sb.

Citace151/2002 Sb.
NázevZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
Částka61 (17. 4. 2002)
Účinnostod 1. 1. 2003
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
1081 Vl. z., kterým se mění zák. v souvis. se soud. řád. správním
Navržené změny10 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
174/1968novelizujeZákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
100/1988novelizujeZákon o sociálním zabezpečení 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
83/1990novelizujeZákon o sdružování občanů 
84/1990novelizujeZákon o právu shromažďovacím 
1/1991novelizujeZákon o zaměstnanosti 
2/1991novelizujeZákon o kolektivním vyjednávání 
237/1991novelizujeZákon o patentových zástupcích 
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích 
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
549/1991novelizujeZákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů 
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
634/1992novelizujeZákon o ochraně spotřebitele 
283/1993novelizujeZákon o státním zastupitelství 
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
7/2002novelizujeZákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
14/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. 
Derogace pasivní
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti1
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)2
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti3
329/2011novelizujeZákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů4
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník5
250/2021novelizujeZákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů6


ISP (příhlásit)