Předpis 30/2000 Sb.

Citace30/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Částka11 (23. 2. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
257 Vládní návrh zákona o občanském soudním řádu - EU
Navržené změny6 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
141/1961novelizujeZákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
328/1991novelizujeZákon o konkursu a vyrovnání 
335/1991novelizujeZákon o soudech a soudcích 
513/1991novelizujeObchodní zákoník 
265/1992novelizujeZákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 
358/1992novelizujeZákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
555/1992novelizujeZákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky 
77/1997novelizujeZákon o státním podniku 
15/1998novelizujeZákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
148/1998novelizujeZákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
Derogace pasivní
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti2
296/2007novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím3
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník4
256/2013novelizujeZákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)5


ISP (příhlásit)