Předpis 88/2001 Sb.

Citace88/2001 Sb.
NázevNařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
Částka34 (28. 2. 2001)
Účinnostod 28. 2. 2001, zrušeno dnem 8. 11. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
374/2001novelizujeNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
461/2002rušíNařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
Vztahuje se k
140/1961??Trestní zákon 
40/1964??Občanský zákoník 
65/1965??Zákoník práce 
132/1989??Zákon o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
529/1991??Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků 
552/1991??Zákon České národní rady o státní kontrole 
563/1991??Zákon o účetnictví 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
283/1992??Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky 
300/1992??Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 
478/1992??Zákon o užitných vzorech 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
269/1994??Zákon o Rejstříku trestů 
92/1996??Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
123/1998??Zákon o právu na informace o životním prostředí 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
106/1999??Zákon o svobodném přístupu k informacím 
59/2000??Zákon o veřejné podpoře 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
207/2000??Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
365/2000??Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů 
408/2000??Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám) 
Vztahováno k
374/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
374/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
288/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven 
461/2002??Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 


ISP (příhlásit)