Předpis 10/1993 Sb.

Citace10/1993 Sb.
NázevZákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů
Částka4 (31. 12. 1992)
Účinnostod 1. 7. 2021
ProjednáváníČeská národní rada, 1992 - 1992
171 Vládní návrh zákona ČNR o státním rozpočtu České republik...
Navržené změny5 tisků

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
93/1918rušíZákon o platu prezidenta Československé republiky 
290/1921rušíZákon, jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20.prosince 1918, č.93 Sb.z.a n.,o platu presidenta Československé republiky 
56/1945rušíDekret presidenta republiky o úpravě platu presidenta Československé republiky 
99/1963novelizujeObčanský soudní řád 
44/1988novelizujeZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
206/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku 
229/1990novelizujeZákonné opatření předsednictva České národní rady o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku 
371/1990novelizujeZákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 
576/1990novelizujeZákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
172/1991novelizujeZákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
463/1991novelizujeZákon o životním minimu 
550/1991novelizujeZákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
551/1991novelizujeZákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
1/1992novelizujeZákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
143/1992novelizujeZákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
280/1992novelizujeZákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách 
334/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
368/1992novelizujeZákon České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky 
472/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství 
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
89/2012novelizujeZákon občanský zákoník 
292/2013novelizujeZákon o zvláštních řízeních soudních 
Derogace pasivní
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu2
172/1993novelizujeZákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky1
331/1993novelizujeZákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů3
85/1994novelizujeZákon č. 85/1994 Sb. ČR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány ČR, zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 1994, zákon č. 586/1992 o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 10/1993, 72/1994, 337/1992, 35/1993, 325/1993, 157/1993, 302/1993, 315/1993, 323/1993, 18/1993, 322/1993 a dalších4
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců5
217/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze7
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)8
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)6
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů9
112/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi10
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce11
332/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony12
Vztahováno k
95/2002vztah kNález Ústavního soudu ze dne 12. února 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb. 


ISP (příhlásit)