Předpis 425/1990 Sb.

Citace425/1990 Sb.
NázevZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Částka72 (24. 10. 1990)
Účinnostod 24. 11. 1990, zrušeno dnem 12. 11. 2000
ProjednáváníČeská národní rada, 1990 - 1992
33 Vládní návrh zákona ČNR o okresních úřadech

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
161/1949novelizujeZákon o úpravě některých finančních poměrů dalších národních podniků 
79/1957novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
81/1957novelizujeZákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957novelizujeZákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
21/1958novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 
53/1959novelizujeZákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
54/1959novelizujeZákon o muzeích a galeriích 
36/1960novelizujeZákon o územním členění státu 
67/1960novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
135/1961novelizujeZákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
102/1963novelizujeZákon o rybářství 
103/1963novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
51/1964novelizujeZákon o dráhách 
20/1966novelizujeZákon o péči o zdraví lidu 
81/1966novelizujeZákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
40/1972novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
37/1973novelizujeZákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
138/1973novelizujeZákon o vodách (vodní zákon) 
130/1974novelizujeZákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
137/1974novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 
119/1975novelizujeZákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice 
50/1976novelizujeZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
84/1976novelizujeVyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
96/1977novelizujeZákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
33/1978novelizujeZákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
76/1978novelizujeZákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1981novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
35/1984novelizujeVyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně 
136/1985novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
37/1986novelizujeVyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
20/1987novelizujeZákon České národní rady o státní památkové péči 
89/1987novelizujeZákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
108/1987novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
20/1988novelizujeVyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
114/1988novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
119/1988novelizujeVyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
37/1989novelizujeZákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
Derogace pasivní
266/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č.33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví (o regresních náhradách)1
542/1991novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.2
321/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.3
403/1992úplné zněníZákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
254/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů4
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů5
353/1999novelizujeZákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)6
46/2000novelizujeZákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)7
147/2000rušíZákon o okresních úřadech8
Vztahuje se k
94/1949??Zákon o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací 
169/1949??Zákon o vojenských újezdech 
219/1949??Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve římskokatolické státem 
220/1949??Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve československé státem 
221/1949??Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení evangelických církví státem 
222/1949??Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení církve pravoslavné státem 
223/1949??Vládní nařízení o hospodářském zabezpečení náboženských společností státem 
40/1956??Zákon o státní ochraně přírody 
79/1957??Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon) 
81/1957??Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti 
82/1957??Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě 
21/1958??Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon 
52/1959??Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon) 
53/1959??Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) 
54/1959??Zákon o muzeích a galeriích 
36/1960??Zákon o územním členění státu 
36/1960??Zákon o územním členění státu 
67/1960??Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon) 
135/1961??Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
41/1963??Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku 
102/1963??Zákon o rybářství 
102/1963??Zákon o rybářství 
103/1963??Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství 
40/1964??Občanský zákoník 
41/1964??Zákon o hospodaření s byty 
51/1964??Zákon o dráhách 
33/1965??Zákon o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) 
34/1965??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 
65/1965??Zákoník práce 
80/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o ochraně volně žijících živočichů 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
42/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 
53/1966??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
81/1966??Zákon o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
21/1971??Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací 
102/1971??Zákon o ochraně státního tajemství 
116/1971??Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly 
148/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o ochraně hospodářského a služebního tajemství 
40/1972??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 
84/1972??Zákon o objevech, vynálezech, zlepšovacích návrzích a průmyslových vzorech 
37/1973??Zákon České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a o jiných podobných hrách 
134/1973??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
137/1974??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o vnitrozemské plavbě 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
119/1975??Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice 
119/1975??Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
77/1976??Zákon České národní rady o působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu České socialistické republiky 
84/1976??Vyhláška FMTIR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 
61/1977??Zákon o lesích 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
76/1978??Zákon České národní rady o školských zařízeních 
77/1978??Zákon České národní rady o státní správě ve školství 
68/1979??Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
35/1984??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon) 
83/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
136/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
37/1986??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
20/1987??Zákon České národní rady o státní památkové péči 
89/1987??Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
20/1988??Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o myslivosti 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
151/1989??Nařízení vlády České socialistické republiky o oblastním plánování v České socialistické republice 
35/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o smluvních cenách 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
500/1990??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
172/1991??Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí 
205/1991??Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 
288/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
513/1991??Obchodní zákoník 
551/1991??Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky 
563/1991??Zákon o účetnictví 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
321/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 
1/1993??Ústava České republiky 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
Vztahováno k
92/1949??Branný zákon 
94/1963??Zákon o rodině 
40/1964??Občanský zákoník 
34/1965??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
22/1977??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách 
119/1984??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
136/1985??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví 
108/1987??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
475/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se určují pověřené obecní úřady 
502/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 
528/1990??Devizový zákon 
564/1990??Zákon České národní rady o státní správě a samosprávě ve školství 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
4/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
73/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. 
125/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb. 
144/1991??Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení 
145/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací 
242/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 
260/1991??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřováním 
266/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č.33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví (o regresních náhradách) 
266/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č.33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví (o regresních náhradách) 
288/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
347/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
437/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
475/1991??Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
509/1991??Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 
541/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
542/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
542/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
548/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
86/1992??Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
129/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
172/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech 
175/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
234/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. 
251/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
262/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. 
302/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb. 
321/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 
321/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 
321/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 
331/1992??Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
403/1992??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
410/1992??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
439/1992??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.) 
440/1992??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
444/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
457/1992??Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
458/1992??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
475/1992??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu 
476/1992??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 
484/1992??Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu 
535/1992??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování 
41/1993??Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 
111/1994??Zákon o silniční dopravě 
199/1994??Zákon o zadávání veřejných zakázek 
254/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
254/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 
270/1994??Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
38/1995??Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 
47/1995??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
48/1995??Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
91/1995??Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
114/1995??Zákon o vnitrozemské plavbě 
243/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 
289/1995??Zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 
305/1995??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 
316/1995??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 
21/1996??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
147/1996??Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 
229/1996??Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.) 
309/1996??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb. 
315/1996??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
77/1997??Zákon o státním podniku 
104/1997??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 
219/1997??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 
299/1997??Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
348/1997??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 
51/1998??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti) 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
197/1998??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
201/1998??Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
220/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody) 
22/1999??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 
121/1999??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti) 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
328/1999??Zákon o občanských průkazech 
329/1999??Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
6/2000??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole 
7/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie 
8/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování 
25/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti ke zpracování havarijního plánu okresu a vnějšího havarijního plánu 
46/2000??Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
46/2000??Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) 
58/2000??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2000 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
147/2000??Zákon o okresních úřadech 
151/2000??Zákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů 
152/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
327/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 444/1992 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu 
374/2000??Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 
383/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
401/2000??Úplné znění zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 148/1996 Sb., zákonem č. 93/1998 Sb. a zákonem č. 28/2000 Sb. 


ISP (příhlásit)