Předpis 65/1965 Sb.

Citace65/1965 Sb.
NázevZákoník práce
Částka32 (30. 6. 1965)
Účinnostod 1. 1. 1966, zrušeno dnem 1. 1. 2007
ProjednáváníNárodní shromáždění Československé socialistické republiky, 1964 - 1968
50 Společná zpráva všech výborů Národního shromáždění k návr...
Navržené změny27 tisků, z toho 1 projednávaný

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
946/1811rušíObecný zákoník občanský 
227/1859rušíCísařský patent, jímž se vydává řád živnostenský 
91/1918rušíZákon o 8 hodinné době pracovní 
11/1919rušíNařízení ministra sociální péče ve srozumění se zúčastněnými ministry, jímž se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 8hodinnné době pracovní. 
420/1919rušíZákon o práci dětí 
29/1920rušíZákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 
244/1922rušíZákon, ktorým sa všeobecne upravujú právné pomery medzi zamestnávatežmi a zamestnanci na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi 
137/1924rušíZákon, jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířských 
259/1924rušíZákon živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924 
39/1928rušíZákon o ochraně domácího trhu práce 
154/1934rušíZákon o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích) 
189/1936rušíZákon o pracovním poměru redaktorů 
14/1945rušíVládní nařízení, jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením) 
15/1945rušíVládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení 
42/1945rušíVládní nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol 
71/1945rušíDekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 
88/1945rušíDekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
111/1945rušíVládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty 
29/1946rušíZákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy 
146/1946rušíVládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících 
147/1946rušíVyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č.15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah 
177/1946rušíZákon o úpravě pracovní doby v pekárnách 
184/1946rušíVyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 
220/1946rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č.16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících 
16/1947rušíZákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků 
45/1947rušíZákon o úpravě pracovní doby v hornictví 
103/1947rušíZákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou 
110/1947rušíZákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou 
191/1947rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy 
198/1947rušíVyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 
106/1948rušíVyhláška, ktorou sa vyhlasuje znenie zákona zo dňa 30. januára 1947, č.16 Sb., o umiestnení a inom zaopatrení zamestnancov na skonfiškovanom pôdohospodárskom majetku a ich rodinných príslušníkov, vyplývajúce zo zákona zo dňa 25. marca 1948, č. 62 Sb. 
146/1948rušíVyhláška, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků, upravené pro účely zákona o nové pozemkové reformě 
175/1948rušíZákon, kterým se mění dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
244/1948rušíZákon o státní mzdové politice 
4/1949rušíZákon o pracovním poměru domovnickém 
40/1949rušíVládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému 
234/1949rušíZákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
278/1949rušíVládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
64/1950novelizujeZákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
66/1950rušíZákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců 
67/1950rušíZákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
68/1950novelizujeVládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
102/1950rušíVládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
115/1950novelizujeVládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
120/1950rušíVládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 
131/1950novelizujeVládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
141/1950novelizujeObčanský zákoník 
19/1951rušíVládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
93/1951novelizujeZákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
39/1952rušíVládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr 
17/1954novelizujeVládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
44/1954novelizujeVládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
26/1956rušíZákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů 
30/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 
31/1956novelizujeZákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
45/1956rušíZákon o zkrácení pracovní doby 
54/1956novelizujeZákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
24/1957rušíZákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví 
70/1958novelizujeZákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
71/1958rušíZákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru 
89/1958novelizujeZákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
30/1959rušíVládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
81/1959rušíZákon o placené dovolené na zotavenou 
82/1959rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou 
28/1960rušíVládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců 
135/1960rušíVyhláška ministerstva financí, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť 
12/1961rušíVládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 
13/1961rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců 
65/1961rušíZákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
101/1961rušíZákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení 
98/1962rušíVyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů 
58/1964novelizujeZákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
30/1965rušíZákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
31/1965rušíVyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
Derogace pasivní
88/1968novelizujeZákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění1
153/1969novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce2
42/1970úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
100/1970novelizujeZákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti3
146/1971novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy4
20/1975novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce5
55/1975úplné zněníZákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
72/1982novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce6
111/1984novelizujeZákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce7
22/1985novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce8
52/1987novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce9
98/1987novelizujeZákon o zvláštním příspěvku horníkům10
188/1988novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce11
52/1989úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
3/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce12
167/1991úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
297/1991novelizujeZákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání13
231/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti14
264/1992novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony15
451/1992úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
590/1992novelizujeZákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony16
37/1993novelizujeZákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů17
74/1994novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony18
126/1994úplné zněníZákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
118/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře19
287/1995novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu20
138/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců21
167/1999novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů22
225/1999novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání23
29/2000novelizujeZákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)24
155/2000novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony25
220/2000novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích26
238/2000novelizujeZákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů27
257/2000novelizujeZákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)28
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů29
85/2001úplné zněníÚplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
177/2001novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů30
6/2002novelizujeZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)31
136/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů33
202/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů32
309/2002novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)51
311/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů34
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů35
274/2003novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví36
362/2003novelizujeZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů45
46/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů37
436/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti38
562/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona40
563/2004novelizujeZákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů41
628/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti39
169/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů42
253/2005novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce43
342/2005novelizujeZákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích44
413/2005novelizujeZákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti46
72/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů47
79/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony48
115/2006novelizujeZákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů49
189/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění52
262/2006rušíZákon zákoník práce53
308/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti50
Vztahuje se k
15/1945??Vládní nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení 
71/1945??Dekret presidenta republiky o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství 
88/1945??Dekret presidenta republiky o všeobecné pracovní povinnosti 
29/1946??Zákon, kterým se zavádějí pracovní průkazy 
177/1946??Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách 
184/1946??Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění 
16/1947??Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků 
45/1947??Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví 
103/1947??Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou 
110/1947??Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou 
244/1948??Zákon o státní mzdové politice 
4/1949??Zákon o pracovním poměru domovnickém 
40/1949??Vládne nariadenie, ktorým sa zamestnanie v dielňach a autodielňach železničnej správy pri niektorých remeselných výkonoch vyhlasuje za rovnocenné zamestnaniu učňovskému 
234/1949??Zákon o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
278/1949??Vládní nařízení, kterým se upravuje výše některých náhrad podle zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
64/1950??Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
64/1950??Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
66/1950??Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců 
67/1950??Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon) 
68/1950??Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
68/1950??Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance 
102/1950??Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
115/1950??Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
115/1950??Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
120/1950??Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích 
131/1950??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
131/1950??Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků 
141/1950??Občanský zákoník 
141/1950??Občanský zákoník 
19/1951??Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou 
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
93/1951??Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech 
39/1952??Vládní nařízení o zákazu přijímaní pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr 
17/1954??Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
17/1954??Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu 
44/1954??Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
44/1954??Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy 
26/1956??Zákonné opatření o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů 
30/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 
30/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů 
31/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
31/1956??Zákonné opatření o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků 
45/1956??Zákon o zkrácení pracovní doby 
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
24/1957??Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví 
70/1958??Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
70/1958??Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly 
71/1958??Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru 
89/1958??Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
89/1958??Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon) 
37/1959??Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí 
81/1959??Zákon o placené dovolené na zotavenou 
82/1959??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou 
28/1960??Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců 
135/1960??Vyhláška ministerstva financí, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť 
13/1961??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců 
65/1961??Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
101/1961??Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení 
140/1961??Trestní zákon 
98/1962??Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů 
120/1962??Zákon o boji proti alkoholismu 
94/1963??Zákon o rodině 
97/1963??Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
45/1964??Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku 
58/1964??Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
58/1964??Zákon o zvýšení péče o těhotné ženy a matky 
100/1964??Vyhláška ministerstva financí o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
102/1964??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
109/1964??Hospodářský zákoník 
30/1965??Zákon o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
31/1965??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
153/1969??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
107/1971??Zákon o mateřském příspěvku 
20/1975??Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 
48/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
135/1983??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
22/1985??Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce 
42/1985??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami 
116/1985??Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
98/1987??Zákon o zvláštním příspěvku horníkům 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988??Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
88/1988??Zákon o státním podniku 
90/1988??Zákon o zemědělském družstevnictví 
94/1988??Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
173/1988??Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
137/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
210/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
73/1990??Zákon o civilní službě 
83/1990??Zákon o sdružování občanů 
111/1990??Zákon o státním podniku 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
128/1990??Zákon České národní rady o advokacii 
172/1990??Zákon o vysokých školách 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
382/1990??Zákon o rodičovském příspěvku 
427/1990??Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
576/1990??Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
2/1991??Zákon o kolektivním vyjednávání 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
129/1991??Zákon o komerčných právnikoch 
182/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
213/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
347/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
407/1991??Vyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
513/1991??Obchodní zákoník 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
22/1992??Zákon o Státní bance československé 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
231/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
238/1992??Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
256/1992??Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
6/1993??Zákon České národní rady o České národní bance 
31/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
290/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 
85/1996??Zákon o advokacii 
172/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 
261/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
342/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
155/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
136/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
46/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
627/2004??Zákon o evropské společnosti 
169/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
Vztahováno k
92/1949??Branný zákon 
115/1950??Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků 
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
76/1959??Zákon o některých služebních poměrech vojáků 
94/1963??Zákon o rodině 
99/1963??Občanský soudní řád 
36/1964??Zákon o organizaci soudů a o volbách soudců 
102/1964??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
103/1964??Zákon o zabezpečení družstevních rolníků 
104/1964??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte 
133/1964??Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu 
34/1965??Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o regresních náhradách 
59/1965??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody 
66/1965??Vládní nařízení, kterým se provádí zákoník práce 
82/1965??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákoníku práce 
90/1965??Vládní vyhláška o plánovitém řízení národního hospodářství 
91/1965??Vyhláška o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 
111/1965??Vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách 
120/1965??Vyhláška, kterou se vydávají Směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci, evidenci a kontrolu kolektivních smluv v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 
141/1965??Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků 
142/1965??Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, jíž se mění vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků 
143/1965??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
1/1966??Vyhláška vlády a Ústřední rady odborů k dalšímu rozvoji závodního stravování 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
28/1966??Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydávají předpisy o habilitačním a jmenovacím řízení a o obsazování volných pracovních míst učitelů vysokých škol 
33/1966??Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol 
44/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
53/1966??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu 
60/1966??Vládní vyhláška o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 
62/1966??Vyhláška Státní plánovací komise o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů 
77/1966??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy 
84/1966??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, kterou se stanoví odchylky pro výpočet průměrného výdělku pro některé skupiny pracovníků 
91/1966??Vyhláška ministerstva financí o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 
93/1966??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 
94/1966??Vyhláška ministerstva školství a kultury o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 
100/1966??Vládní nařízení o plánovitém řízení národního hospodářství 
101/1966??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství 
108/1966??Vyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 
116/1966??Zákon o soudních poplatcích 
3/1967??Vyhláška, kterou se vydávají směrnice Ústřední rady odborů pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv 
8/1967??Vyhláška ministerstva financí o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění 
24/1967??Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
35/1967??Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší 
38/1967??Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol 
48/1967??Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací 
70/1967??Zákon o komisích lidové kontroly 
75/1967??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zahraničních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří konají práce zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání 
84/1967??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti ztížení společenského uplatnění 
86/1967??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy, Státní plánovací komise, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními 
87/1967??Vyhláška ministerstva školství o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
96/1967??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů 
97/1967??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění 
109/1967??Usnesení Národního shromáždění Československé socialistické republiky, kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů 
129/1967??Vyhláška předsedy vlády o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy 
132/1967??Vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru 
11/1968??Vyhláška ministerstva školství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb.,o závěrečných učňovských zkouškách 
12/1968??Vládní nařízení o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 
30/1968??Zákon o státním zkušebnictví 
48/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v souvislosti s 9. květnem 1968 
53/1968??Zákon o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů 
61/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění směrnice ÚRO pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv, uveřejněné vyhláškou č. 3/1967 Sb. 
63/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem 
82/1968??Zákon o soudní rehabilitaci 
87/1968??Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči 
88/1968??Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
88/1968??Zákon o prodloužení mateřské dovolené o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění 
91/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
92/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, jíž se mění a doplňuje vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb. a 117/1967 Sb. 
95/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
96/1968??Vyhláška ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
103/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdových podmínkách členů závodních stráží, hlídačů, vrátných a pracovníků závodní požární ochrany 
111/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše příplatku za práci v nočních směnách 
132/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 86/1967 Sb., kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními 
133/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o kolektivních smlouvách 
134/1968??Vyhláška Ústřední rady odborů o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 
140/1968??Vyhláška ministerstva školství o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání 
145/1968??Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb a o pobídkovém fondu 
151/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o přesunech pracovní doby v souvislosti se svátky v podmínkách pětidenního pracovního týdne v letech 1968 až 1970 
173/1968??Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
174/1968??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
177/1968??Zákon o věrnostním přídavku horníků 
200/1968??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o mzdovém zvýhodnění práce o sobotách a nedělích 
61/1969??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
67/1969??Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů 
73/1969??Vládní nařízení Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 
80/1969??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
84/1969??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
99/1969??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku 
126/1969??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
143/1969??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č.111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách 
153/1969??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
153/1969??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
153/1969??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
168/1969??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o přechodném zákazu zvyšování cen 
174/1969??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Československé socialistické republiky o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 
182/1969??Vyhláška o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
11/1970??Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb., o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášky č. 11/1968 Sb. 
13/1970??Vyhláška o náhradách příslušejících soudcům z lidu 
14/1970??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o náhradách příslušejících soudcům z lidu 
17/1970??Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj a ministerstev výstavby a techniky České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky o udělování souhlasu k zahajování staveb 
19/1970??Zákon o organizaci soudů a volbách soudců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
23/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory 
24/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přechodném prodloužení pracovní doby a o přesunech pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1970 
42/1970??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
60/1970??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 66/1965 Sb. 
62/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod dosídlencům ve vymezeném území pohraničí 
74/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatření 
87/1970??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
100/1970??Zákon o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti 
106/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se svátky v roce 1971 
110/1970??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
121/1970??Nařízení vlády České socialistické republiky o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům 
137/1970??Vyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti 
152/1970??Nařízení o povinnostech organizací a občanů při zabezpečování práce občanům 
156/1970??Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež 
158/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a o zásadách odměňování práce 
159/1970??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích 
2/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 
3/1971??Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady Československého revolučního odborového hnutí pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 
11/1971??Vyhláška o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů 
14/1971??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních a dalších hospodářských organizací 
72/1971??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
77/1971??Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
89/1971??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o přesunu pracovního volna a pracovní doby a o její úpravě v roce 1972 a ve dnech 24. a 31.prosince 1971 
116/1971??Zákon České národní rady o výborech a komisích lidové kontroly 
121/1971??Zákon o lidové kontrole v Slovenské socialistické republice 
127/1971??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 
128/1971??Nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 12/1968 Sb., o úpravě odměn a náhrad a některých dalších poměrů poslanců národních výborů a členů komisí a aktivů národních výborů 
133/1971??Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v souvislosti se státním svátkem Slovenské socialistické republiky 29. srpnem v roce 1972 
138/1971??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o správních poplatcích 
146/1971??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
155/1971??Vyhláška federálního ministerstva financí o inventarizacích hospodářských prostředků 
159/1971??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy 
163/1971??Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 
2/1972??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o kooperačních vztazích při rozvoji specializace a koncentrace zemědělské výroby 
8/1972??Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
81/1972??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1973 
90/1972??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení podnikové společenské spotřeby a některých činností státních hospodářských organizací a organizací zahraničního obchodu 
93/1972??Vyhláška Ústřední rady odborů o smírčím řízení ve sporech o odměny poskytované v souvislosti s vynálezy, zlepšovacími návrhy a průmyslovými vzory 
118/1972??Vyhláška předsedy Státní banky československé a federálního ministerstva financí o pokladních operacích v socialistických organizacích 
24/1973??Nařízení vlády České socialistické republiky o závodních komisích lidové kontroly 
25/1973??Nařízení o závodních komisích lidové kontroly 
50/1973??Zákon o pěstounské péči 
51/1973??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 
58/1973??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o internátních středních školách pro pracující a o hospodářském zabezpečení studujících na těchto školách 
73/1973??Zákon o branné výchově 
86/1973??Vyhláška o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1973 
101/1973??Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o projektových soutěžích 
102/1973??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1974 
124/1973??Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech orgánů ROH v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, schválené usnesením VI. plenární schůze ÚRO ze dne 11. října 1973 
133/1973??Vyhláška, kterou se určují vyhrazená technická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
146/1973??Vyhláška o úpravě pracovní doby a přesunu pracovního volna ve Slovenské socialistické republice v roce 1974 v souvislosti s 29. srpnem 
172/1973??Vyhláška Ústřední rady odborů a federálního ministerstva financí o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí 
25/1974??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
33/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcích o příspěvcích a náhradách, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory 
60/1974??Směrnice Ústřední rady odborů o postavení a úkolech ROH při společenské kontrole závodního stravování a při zabezpečování jeho rozvoje 
77/1974??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
97/1974??Zákon České národní rady o archivnictví 
111/1974??Vyhláška o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975 
130/1974??Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství 
135/1974??Zákon o státní správě ve vodním hospodářství 
9/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 77/1974 Sb., o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1975 
20/1975??Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 
20/1975??Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 
20/1975??Zákon, kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce 
26/1975??Nařízení vlády České socialistické republiky o pokutách za porušení povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 
27/1975??Nařízení vlády České socialistické republiky o ochraně před povodněmi 
31/1975??Nařízení o pokutách za porušování povinností stanovených na úseku vodního hospodářství 
32/1975??Nařízení o ochraně před povodněmi 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
42/1975??Vyhláška Ústřední rady odborů o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 
53/1975??Zákon o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
54/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
55/1975??Zákoník práce (úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
59/1975??Zásady řízení a provádění účelové vědecké aspirantury, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 19. května 1975 č.150 
60/1975??Usnesení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 
78/1975??Usnesení o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 
99/1975??Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky č. 111/1974 Sb., o úpravě pracovní doby v Slovenské socialistické republice v roce 1975 
110/1975??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení 
112/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravují některé podrobnosti o zjišťování průměrného výdělku 
113/1975??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
118/1975??Zákon České národní rady o advokacii 
121/1975??Zákon o sociálním zabezpečení 
122/1975??Zákon o zemědělském družstevnictví 
126/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1976 
128/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
129/1975??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
130/1975??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
132/1975??Zákon o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
133/1975??Zákon o advokacii 
134/1975??Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon Slovenské národní rady o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
135/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 
137/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky,kterým se vydávají Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev a upravuje postup při vypracování a schvalování stanov družstva,jejich změn a doplňků 
138/1975??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č.122/1975 Sb. o zemědělském družstevnictví 
155/1975??Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 
156/1975??Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
157/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdového vývoje a odměňování práce 
159/1975??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o spolupráci v zemědělství a jejich formách 
175/1975??Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona 
14/1976??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury č. 111/1965 Sb. o závěrečných učňovských zkouškách, ve znění vyhlášek č. 11/1968 Sb. a č. 143/1969 Sb. 
22/1976??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké hmoty 
23/1976??Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály 
29/1976??Vyhláška, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva školství a kultury o závěrečných učňovských zkouškách 
38/1976??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování dovolené na zotavenou některým pracovníkům v souvislosti s jejich pobytem v cizině 
51/1976??Zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte (úplné znění zákona o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
53/1976??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v roce 1977 
75/1976??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu 
88/1976??Vyhláška FMTIR o oprávnění k projektové činnosti 
124/1976??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
138/1976??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
139/1976??Nařízení o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 
159/1976??Nařízení vlády České socialistické republiky o výjimečném zkrácení nepřetržitého odpočinku v týdnu 
161/1976??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, kterou se provádí zákon o dani ze mzdy 
1/1977??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
13/1977??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
14/1977??Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
27/1977??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací 
32/1977??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978 
39/1977??Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků 
54/1977??Vyhláška Československé akademie věd, kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií 
61/1977??Zákon o lesích 
86/1977??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
96/1977??Zákon České národní rady o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
100/1977??Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství 
33/1978??Zákon České národní rady o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
36/1978??Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon) 
43/1978??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1979 
50/1978??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
51/1978??Vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
60/1978??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 
65/1978??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků ve znění pozdějších předpisů 
75/1978??Vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona 
93/1978??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o základní škole 
94/1978??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku na základních a středních školách 
100/1978??Předseda vlády Československé socialistické republiky vyhlašuje úplné znění nařízení vlády ČSSR č.135/1975 Sb. o výjimečném poskytování důchodů některým pracujícím důchodcům,jak vyplývá ze změn a doplnění provedených nařízením vlády ČSSR č.71/1978 Sb. a Nařízení ČSSR o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům 
122/1978??Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění zákona o některých služebních poměrech vojáků, jak vyplývá z pozdějších změn doplňků) 
123/1978??Vyhláška federálního ministerstva financí o provádění periodických revizí hospodaření 
125/1978??Vyhláška o organizaci školního roku na základních a středních školách 
126/1978??Vyhláška o základní škole 
135/1978??Vyhláška federálního ministerstva vnitra,kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 
4/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změně a doplnění vyhlášky č. 74/1970 Sb., kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s prováděním racionalizačních a organizačních opatřeních 
36/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1979 a 1980 
84/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1980 
91/1979??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 
93/1979??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 
94/1979??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující 
95/1979??Vyhláška o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 
96/1979??Vyhláška o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií, odborných škol, středních odborných škol, konzervatoří a středních škol pro pracující 
104/1979??Vyhláška o organizaci a výchovně vzdělávací činnosti domů pionýrů a mládeže, stanic mladých techniků, stanic mladých přírodovědců a stanic mladých turistů 
129/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů 
163/1979??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č.135/1975 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č.71/1978 Sb. 
164/1979??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
165/1979??Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
166/1979??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č.93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 
167/1979??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské socialistické republiky a ministerstva školství Slovenské socialistické republiky č. 95/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech 
11/1980??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům (úplné znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 135/1975 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků) 
87/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o mateřských školách, společných zařízeních jeslí a mateřské školy a dětských útulcích 
99/1980??Vyhláška o výchovnom poradenstve 
118/1980??Vyhláška o materských školách, spoločných zariadeních jasle a materská škola a detských útulkoch 
121/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky o finanční pomoci při převodu skupinových rodinných domků z družstevního do osobního vlastnictví 
130/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchovném poradenství 
137/1980??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o odborné praxi a společenskopolitické praxi studentů vysokých škol 
138/1980??Vyhláška o odbornej praxi a spoločensko-politickej praxi študentov vysokých škôl 
143/1980??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků a odměňování práce 
147/1980??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v letech 1981 a 1982 
165/1980??Vyhláška federálního ministerstva financí a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 
167/1980??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o postupu při likvidaci podniků zahraničního obchodu 
171/1980??Zásady vlády pokusného overovania organizácie a foriem výchovno-vzdelávacej práce v niektorých predškolských zariadeniach a v školských výchovných zariadeniach v Slovenskej socialistickej republike 
5/1981??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech 
13/1981??Vyhláška Českého báňského úřadu o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků 
16/1981??Vyhláška o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch 
17/1981??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1981 a 1982 
20/1981??Vyhláška o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov 
45/1981??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. 
50/1981??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb., o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa narobotnícke povolania v učebných a študijních odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. 
74/1981??Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu 
76/1981??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. 
77/1981??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví 
78/1981??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška č. 32/1965 Zb., o odškodňovaní bolesti a sťažení spoločenského uplatnenia ve znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. 
79/1981??Vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 
118/1981??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr 
120/1981??Vyhláška o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
36/1982??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odborov v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb. 
42/1982??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb. 
48/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
59/1982??Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
60/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
66/1982??Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129 
72/1982??Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce 
72/1982??Zákon, kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce 
73/1982??Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění 
74/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví 
75/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů 
79/1982??Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
86/1982??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů 
89/1982??Vyhláška o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách 
94/1982??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů-cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách 
96/1982??Vyhláška, ktorou sa mení a dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. 
105/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
121/1982??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o některých úpravách pracovní doby 
127/1982??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
133/1982??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 
140/1982??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 
142/1982??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
145/1982??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb. 
18/1983??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1983 až 1985 
25/1983??Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 42/1975 Sb., o projednávání a rozhodování pracovních sporů rozhodčími komisemi 
30/1983??Úplné znění zákona ze dne 12. Listopadu 1975 č. 121 Sb., o sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 19. července 1979 č. 76 Sb., zákonem ze dne 13. prosince 1979 č. 150 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 7 Sb. a zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb. 
32/1983??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění zákona,jak vyplývá z pozdějších předpisů) 
36/1983??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, ako vyplýva zo zmien a doplňkov vykonaných zákonnými opatreními predsedníctva SNR č. 79/1979 Zb., 11/1982 Zb. a zákonmi SNR č. 52/1982 Zb. a č. 140/1982 Zb.: Zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 
62/1983??Zákon o věrnostním přídavku horníkům 
67/1983??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákon o věrnostním přídavku horníků 
78/1983??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků) 
88/1983??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů 
113/1983??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 1/1977 Sb., o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě., a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
129/1983??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě pracovní doby v letech 1984 a 1985 
131/1983??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o výchově a vzdělávání pracovníků v socialistických organizacích 
135/1983??Vyhláška federálního ministerstva vnitra o ostraze majetku v socialistickém společenském vlastnictví 
141/1983??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplnění vyhlášky č.128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
148/1983??Zákon o sjednocení sazeb nemocenského 
154/1983??Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
6/1984??Vyhláška o výchove a vzdelávaní pracovníkov v socialistických organizáciach 
24/1984??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 
29/1984??Zákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
33/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách 
56/1984??Zákon o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení 
57/1984??Zákon o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících 
73/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o změnách a doplněních vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 
74/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů 
78/1984??Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění 
83/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol 
84/1984??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky, ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol 
86/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o některých opatřeních na úseku daní placených obyvatelstvem 
87/1984??Vyhláška o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl 
88/1984??Vyhláška o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií a stredných odborných škôl 
90/1984??Vyhláška federálního ministerstva financí o správě národního majetku 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
103/1984??Vyhláška o opatreniach proti prenosným chorobám 
109/1984??Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 
111/1984??Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce 
111/1984??Zákon o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce 
116/1984??Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky o projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodcem 
119/1984??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
134/1984??Vyhláška Ústřední rady odborů o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění 
146/1984??Zákon České národní rady o notářských poplatcích 
22/1985??Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce 
22/1985??Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce 
22/1985??Zákon, kterým se mění a doplňuje §92 a 105 zákoníku práce 
24/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se doplňuje § 11 nařízení vlády Československé socialistické republiky č.54/1975 Sb., kterým se provádí zákoník práce 
25/1985??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zvláštní dodatkové dovolené některých pracovníků organizací stavební výroby 
26/1985??Nařízení vlády České socialistické republiky o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům 
27/1985??Nařízení o odchylnom poskytovaní nepřetržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom 
40/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví 
42/1985??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce s ručními motorovými řetězovými pilami 
43/1985??Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce s ručnými motorovými reťazovými pílami 
45/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti o provádění záznamů o vzniku a skončení pracovních vztahů do občanských průkazů 
84/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990 
89/1985??Vyhláška federálního ministerstva dopravy o úpravě některých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů členů posádek československých námořních lodí 
98/1985??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků 
113/1985??Vyhláška federálního cenového úřadu, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu o cenách 
119/1985??Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv 
126/1985??Zákon o požiarnej ochrane 
133/1985??Zákon České národní rady o požární ochraně 
6/1986??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1986 až 1988 
21/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a Ústřední rady odborů o fondu kulturních a sociálních potřeb 
23/1986??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny 
24/1986??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva 
37/1986??Vyhláška ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
40/1986??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 
61/1986??Vyhláška federálního ministerstva financí o prozatímní správě národního majetku 
63/1986??Zákon České národní rady o České zemědělské a potravinářské inspekci 
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
70/1986??Zákon o Slovenskej požnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii 
71/1986??Zákon o Slovenskej obchodnej inšpekcii 
3/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky a ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, středních odborných učilišť pro mládež vyžadující zvláštní péči a zvláštních odborných učilišť 
4/1987??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilišť, stredných odborných učilišť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilišť 
45/1987??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let věku v podzemí hlubinných dolů 
47/1987??Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a školách pro mládež vyžadující zvláštní péči 
51/1987??Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení 
52/1987??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce 
52/1987??Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce 
84/1987??Úplné znění zákona o státním zkušebnictví ze dne 27. února 1968 č. 30 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 23. června 1987 č. 54 Sb. 
88/1987??Zákon o státní energetické inspekci 
95/1987??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny 
96/1987??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny 
98/1987??Zákon o zvláštním příspěvku horníkům 
98/1987??Zákon o zvláštním příspěvku horníkům 
99/1987??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací 
102/1987??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví trvale nezpůsobilých v dosavadní práci 
31/1988??Zásady a postup přestavby organizačních struktur výrobně technické, vědeckovýzkumné a oběhové základny národního hospodářství na státní podniky schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 11. února 1988 č. 40 
37/1988??Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách a školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť 
44/1988??Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
51/1988??Zákon o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
65/1988??Vyhláška o športových školách a stredných odborných učilištiach s triedami s vrcholovou športovou prípravou 
82/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se upravuje uvolňování, umísťování a hmotné zabezpečení pracovníků v souvislosti s přestavbou národního hospodářství a ústředních orgánů 
88/1988??Zákon o státním podniku 
90/1988??Zákon o zemědělském družstevnictví 
94/1988??Zákon o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
106/1988??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 
114/1988??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
116/1988??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě 
117/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení 
118/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu 
119/1988??Vyhláška federálního ministerstva financí o hospodaření s národním majetkem 
142/1988??Úplné znění zákona České národní rady ze dne 17. prosince 1981 č. 127 Sb., o vnitřním obchodě, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady ze dne 28. června 1988 č. 116 Sb. 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
151/1988??Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 
152/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení 
158/1988??Zákon vyhlasuje úplné znenie zákona SNR z 18. decembra 1981 č. 130 Zb. o vnútornom obchode, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 23. júna 1988 č. 108 Zb.: Zákon SNR o vnútornom obchode 
178/1988??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
188/1988??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
189/1988??Úplné znění zákona ze dne 27. června 1968 č. 88 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 14. prosince 1979 č. 99 Sb., zákonem ze dne 23. června 1982 č. 73 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb. 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
222/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v roce 1989 
223/1988??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce 
230/1988??Nařízení, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č.27/1985 Zb. o odchylnom poskytovaní nepretržitého odpočinku v týždni niektorým pracovníkom 
232/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 26/1985 Sb., o odchylném poskytování nepřetržitého odpočinku v týdnu některým pracovníkům 
234/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 98/1985 Sb., o usměrňování mzdových prostředků 
235/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjišťování a používání průměrného výdělku 
236/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 
240/1988??Úplné znění zákona ze dne 4. června 1964 č. 103 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 18. prosince 1965 č. 141 Sb., zákonem ze dne 1. prosince 1967 č. 116 Sb., zákonem ze dne 27. června 1968 č. 89 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1972 č. 99 Sb., zákonem ze dne 12. listopadu 1975 č. 121 Sb., zákonným opatřením předsednictva Federálního shromáždění ze dne 27. ledna 1982 č. 8 Sb., zákonem ze dne 14. prosince 1983 č. 148 Sb., zákonem ze dne 20. června 1984 č. 57 Sb., zákonem ze dne 13. listopadu 1984 č. 109 Sb., zákonem ze dne 23. června 1987 č. 51 Sb. a zákonem ze dne 16. června 1988 č. 103 Sb. 
241/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášky č. 81/1988 Sb. 
246/1988??Redakční sdělení 
21/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí 
22/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
26/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 
29/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu 
37/1989??Zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
41/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků podniků s obchodní činností, bytového hospodářství a místní výroby a služeb 
46/1989??Zákon o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániemi 
50/1989??Vyhláška o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušžachťovaní nerastov 
51/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 
52/1989??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
53/1989??Redakční sdělení 
63/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti 
66/1989??Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike 
76/1989??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice 
82/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o kolektivních smlouvách 
90/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášky č. 2/1984 Sb. 
102/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě 
103/1989??Vyhláška Českého báňského úřadu o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
104/1989??Vyhláška o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom 
108/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny 
111/1989??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích nesdružených do svazu družstev 
121/1989??Vyhláška Českého geologického úřadu o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, o udělování povolení a odborné způsobilosti k jejich výkonu 
127/1989??Vyhláška o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udežovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon 
130/1989??Zákon o Státní bance československé 
137/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o závodním stravování 
145/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků 
146/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků v malých organizacích 
160/1989??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům 
189/1989??Vyhláška, ktorou sa upravujú podrobnosti o organizácii a spôsobe špecializačnej prípravy veterinárnych lekárov a iné formy dalšieho vzdelávania veterinárnych pracovníkov 
195/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání 
196/1989??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pružné pracovní době 
203/1989??Vyhláška ministerstva financí, mezd a cen České socialistické republiky o usměrňování mzdových prostředků v družstevních organizacích 
208/1989??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o finančním hospodaření státních podniků a některých dalších socialistických organizací 
210/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o fondu kulturních a sociálních potřeb 
211/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností 
19/1990??Vyhláška o usmerňovaní mzdových prostriedkov v družstevných organizáciách 
22/1990??Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky o tvorbě a kontrole cen 
32/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 
33/1990??Oznámení ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky o vydání výnosu, kterým se mění platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky 
34/1990??Výnos, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákoníka práce o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času, o ďalšej dovolenke a o dohodách o hmotnej zodpovednosti 
44/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu 
55/1990??Nařízení vlády Československé socialistické republiky o zavedení letního času v letech 1990 až 1992 
59/1990??Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o deputátním uhlí a dříví 
73/1990??Zákon o civilní službě 
78/1990??Výnos, ktorým sa určujú nomenklatury funkcií, kvalifikačné stupne a mzdové tarify umeleckých pracovníkov v organizáciách kultúry v pôsobnosti MK SSR a v organizáciách kultúry riadených národnými výbormi 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
110/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců 
111/1990??Zákon o státním podniku 
120/1990??Zákon, kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
122/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků aparátu politických stran a společenských organizací 
123/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
128/1990??Zákon České národní rady o advokacii 
135/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 
138/1990??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
144/1990??Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateža za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 
148/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o poskytování příspěvků a náhrad pracovníkům získaným náborem prováděným některými organizacemi 
151/1990??Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků ve státním podniku Československý armádní film 
152/1990??Oznámení federálního ministerstva národní obrany o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
154/1990??Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví období s nižší potřebou práce 
157/1990??Výnos o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky 
162/1990??Zákon o zemědělském družstevnictví 
166/1990??Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 180/1980 Sb., o zřízení Federálního úřadu pro tisk a informace 
176/1990??Zákon o bytovém, spotřebním, výrobním a jiném družstevnictví 
179/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody 
188/1990??Oznámení ministerstva financí, cen a mezd České republiky o vydání výnosu o odměňování odborných a administrativních pracovníků České státní spořitelny 
189/1990??Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu o odměňování technickohospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 
196/1990??Zákon o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov 
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
209/1990??Zákon České národní rady o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované 
213/1990??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví pro pracovníky ve zvláštním zapojení odchylky od zákoníku práce 
218/1990??Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků 
219/1990??Výnos o odmeňovaní odborných a administratívnych pracovníkov Slovenskej štátnej sporitežne 
220/1990??Výnos, ktorým sa ustanovujú zásady pre vymedzenie okruhu prác, pre výkon ktorých je nevyhnutné uzavretie písomnej dohody o hmotnej zodpovednosti 
226/1990??Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů 
227/1990??Oznámení ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
233/1990??Nařízení, ktorým sa ustanovujú odchýlky od Zákonníka práce pre pracovníkov v osobitnom zapojení 
243/1990??Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o odměňování pracovníků ve Státní bance československé, Komerční bance, Všeobecné úvěrové bance, Československé obchodní bance, a. s. a Živnobance 
244/1990??Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o úpravě platových poměrů pracovníků bank přidělených k výkonu funkce do zahraničí 
245/1990??Zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
251/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla 
255/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování zdravotnických pracovníků v působnosti federálního ministerstva dopravy 
269/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
284/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o správné výrobní praxi, řízení jakosti humánních léčiv a prostředků zdravotnické a obalové techniky 
286/1990??Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků Investiční banky 
287/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí 
291/1990??Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele krajské a okresní prokuratury a právní čekatele prokuratury v České republice 
292/1990??Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro státní arbitry a arbitrážní čekatele krajských státních arbitráží v České republice 
293/1990??Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele 
304/1990??Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění 
306/1990??Zákonné opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce 
312/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání, ve znění zákona č. 162/1990 Sb. 
320/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování odborných pracovníků v Agrobance a. s. Praha, Slovenské zemědělské bance a. s. Bratislava a Slovenské Tatra bance 
322/1990??Výnos o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
325/1990??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania, štátnych notárov, justičných a notárskych čekatelov 
331/1990??Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům 
332/1990??Oznámení ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se upravuje poskytování naturálních požitků technickohospodářských pracovníků v organizacích lesního hospodářství a zařazování organizačních jednotek organizací v působnosti ministerstva lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu České republiky 
336/1990??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovatežov krajských a okresných prokuratúr a právnych čakatežov prokuratúry v SR 
338/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 90/1989 Sb. a č. 251/1990 Sb. 
345/1990??Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy 
355/1990??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o odměňování a dalších náležitostech pracovníků Státního leteckého útvaru 
356/1990??Zákon o plate a náhradách výdavkov poslancov Slovenskej národnej rady 
362/1990??Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním 
366/1990??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov a arbitrážnych čakatežov krajských štátnych arbitráží v Slovenskej republike 
369/1990??Zákon o obecnom zriadení 
371/1990??Zákon České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 
374/1990??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
377/1990??Zákon o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 
386/1990??Vyhláška o správnej výrobnej praxi, riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky 
389/1990??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
397/1990??Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos, kterým se pro pracovníky trustu podniků Vojenské lesy a statky v působnosti federálního ministerstva národní obrany upravují některé náhrady podle vyhlášky č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách 
398/1990??Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky a výkupčí druhotných surovin v organizacích místního hospodářství 
401/1990??Zákon o meste Košice 
405/1990??Oznámení federálního ministerstva paliv a energetiky o vydání výnosu o době osobní očisty horníků po skončení práce v podzemí 
414/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u nichž častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
427/1990??Zákon o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 
430/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 338/1990 Sb. 
433/1990??Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu a o úpravě délky doby ve které lze v organizacích řízených ministerstvem kultury České republiky a v organizacích v odvětvích kultury spravovaných národními výbory poskytovat pracovníkům náhradní volno za práci přesčas 
444/1990??Zákon o zriadení úradov práce 
451/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy Členům posádek civilních letadel trvale vykonávajících řídící činnost technickohospodářského charakteru v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy 
452/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o poskytování letecké stravní normy Členům posádek civilních letadel v organizacích v působnosti federálního ministerstva dopravy 
455/1990??Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
462/1990??Oznámení ministerstva výstavby a stavebnictví České republiky o vydání výnosu o pracovní pohotovosti 
466/1990??Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o zákazu práce v podzemí hlubinných dolů pro pracovníky mladší než 21 let 
472/1990??Zákon o organizácii miestnej štátnej správy 
474/1990??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 
480/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č.2/1984 Sb., č. 251/1990 Sb. a č. 430/1990 Sb. 
502/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách, ve znění pozdějších předpisů 
503/1990??Vyhláška o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť 
504/1990??Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o odměňování a pracovní pohotovosti občanských pracovníků zdravotnické služby v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky 
511/1990??Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
512/1990??Sdělení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
513/1990??Sdělení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
514/1990??Sdělení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
515/1990??Výnos, ktorým sa mení a dopžňa úprava o odměňovaní učitežov vysokých škôl (platový poriadok pre učitežov vysokých škôl) 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
538/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu o odměňování členů posádek civilních letadel a řídících letového provozu 
543/1990??Zákon o štátnej správe sociálneho zabezpečenia 
544/1990??Zákon o miestnych poplatkoch 
562/1990??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování posádek československých námořních lodí 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
571/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování učitelů náboženství 
591/1990??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre sudcov z povolania Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 
1/1991??Zákon o zaměstnanosti 
2/1991??Zákon o kolektivním vyjednávání 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
3/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce 
9/1991??Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti 
13/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce 
14/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
15/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991 
16/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně 
18/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkonech v obecném zájmu 
19/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
20/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání 
21/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 
48/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 
50/1991??Vyhláška, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie 
53/1991??Výnos, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciach miestneho hospodárstva 
58/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků 
70/1991??Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky 
71/1991??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky 
74/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
75/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 
77/1991??Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť 
83/1991??Zákon o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti 
84/1991??Zákon o daňových orgánoch 
87/1991??Zákon o mimosoudních rehabilitacích 
99/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy 
118/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost 
119/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací 
120/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách 
129/1991??Zákon o komerčných právnikoch 
145/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací 
146/1991??Vyhláška o odmeňovaní riaditežov organizácií, ktoré vykonávajú podnikatežskú činnosť 
147/1991??Vyhláška o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditežom rozpočtových a príspevkových organizácií 
148/1991??Vyhláška, ktorou sa dopžňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprav náhrad cestovných výdavkov pracovníkoch prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157 
151/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností 
152/1991??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovatežov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 
153/1991??Výnos o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov 
167/1991??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
176/1991??Nařízení, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 
177/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost 
182/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
185/1991??Zákon České národní rady o pojišťovnictví 
190/1991??Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky 
191/1991??Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky 
193/1991??Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
195/1991??Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru 
202/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů 
225/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 
237/1991??Zákon o patentových zástupcích 
242/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi 
249/1991??Vyhláška o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikatežskú činnosť 
260/1991??Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřováním 
267/1991??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady 
274/1991??Vyhláška, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací 
276/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
286/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 
297/1991??Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání 
297/1991??Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání 
303/1991??Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany 
306/1991??Zákon o změnách v sociálním zabezpečení 
307/1991??Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou 
308/1991??Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností 
315/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť a učilišť 
324/1991??Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu 
325/1991??Oznámení Federálního výboru pro životní prostředí o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
332/1991??Vyhláška, ktorou sa vydáva poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu) 
334/1991??Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
335/1991??Zákon o soudech a soudcích 
343/1991??Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost 
347/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
351/1991??Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků 
352/1991??Nařízení o predžžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v organizáciách, ktoré nevykonávajú podnikatežskú činnosť 
359/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. 
361/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě 
362/1991??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách 
368/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury 
372/1991??Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice 
377/1991??Vyhláška o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciách kultúry 
391/1991??Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 
394/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky 
404/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky 
406/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost 
407/1991??Vyhláška o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
410/1991??Zákon o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky 
418/1991??Zákon o štátnej kontrole 
420/1991??Zákon o platových pomeroch sudcov a justičných čakatežov 
425/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr 
426/1991??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
428/1991??Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 
431/1991??Vyhláška o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb 
446/1991??Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane 
451/1991??Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
460/1991??Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků 
468/1991??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
470/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. 
471/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
483/1991??Zákon České národní rady o České televizi 
484/1991??Zákon České národní rady o Českém rozhlasu 
489/1991??Výnos, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakatežov 
502/1991??Výnos o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov 
503/1991??Výnos, ktorým sa mení a dopžňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov 
504/1991??Výnos o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou 
507/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů. 
513/1991??Obchodní zákoník 
517/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje 
524/1991??Vyhláška o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
532/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb. 
538/1991??Výnos o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovatežov prokuratúry a právnych čakatežov prokuratúry 
553/1991??Zákon České národní rady o obecní policii 
556/1991??Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky 
563/1991??Zákon o účetnictví 
568/1991??Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 
578/1991??Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů 
582/1991??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 
1/1992??Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 
2/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže 
10/1992??Zákon o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky 
13/1992??Zákon o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore 
14/1992??Zákon o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov 
18/1992??Zákon o civilní službě 
24/1992??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků 
27/1992??Zákon o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
32/1992??Úplné znění zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb. 
36/1992??Vyhláška, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií 
37/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
42/1992??Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech 
43/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 
44/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
53/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě 
54/1992??Nařízení o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky 
66/1992??Vyhláška o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy 
70/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
73/1992??Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov 
75/1992??Vyhláška o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho 
78/1992??Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 
79/1992??Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
96/1992??Úplné znění zákona zo 17. marca 1966 č. 20 o starostlivosti o zdravie žudu, s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom SNR z 18. mája 1990 č. 196 o změnách v pôsobnosti orgánov SR v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov a zákonom SNR z 24. septembra 1991 č. 419, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, a zákonom SNR z 19. decembra 1991 č. 27 o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov 
103/1992??Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
115/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností 
119/1992??Zákon o cestovních náhradách 
122/1992??Vyhláška o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách 
131/1992??Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů 
135/1992??Zákon o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami 
136/1992??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch 
138/1992??Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
143/1992??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 
155/1992??Vyhláška, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav 
159/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 
160/1992??Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních 
163/1992??Nařízení, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť 
170/1992??Výnos o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakatežov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov 
183/1992??Vyhláška, ktorou sa dopžňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 
186/1992??Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 
216/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
220/1992??Nařízení o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície 
221/1992??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb. 
222/1992??Zákon o dani z přidané hodnoty 
223/1992??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech 
226/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 
231/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
231/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
231/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti 
239/1992??Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky 
241/1992??Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie 
249/1992??Nařízení o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch 
250/1992??Nařízení o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky 
251/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací 
253/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 
254/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 
255/1992??Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky 
264/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 
264/1992??Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony 
272/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb. 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
300/1992??Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 
325/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení 
327/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 
336/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady z 20. apríla 1988 č. 51 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 499 Zb. 
354/1992??Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovního času řidičů silničních motorových vozidel v Státní bance československé 
358/1992??Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
360/1992??Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
361/1992??Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
373/1992??Nařízení o miere vyučovacej povinnosti učitežov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov 
379/1992??Úplné znění zákona Slovenskej národnej rady z 13. februára 1991 č. 83 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 26. marca 1992 č. 194 Zb. 
380/1992??Úplné znění zákona úplné znění zákona z 27. novembra 1990 č. 543 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonávaných zákonom Slovenskej národnej rady z 27. marca 1992 č. 195 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení 
389/1992??Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy 
396/1992??Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
399/1992??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program 
415/1992??Vyhláška o udežovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov 
432/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže 
440/1992??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
442/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury 
446/1992??Vyhláška o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia 
450/1992??Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
451/1992??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
455/1992??Vyhláška, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávatežom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikatežský program 
480/1992??Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu 
481/1992??Úplné znění zákona úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady zo 6. septembra 1990 č. 369 Zb. o obecnom zriadení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 8. marca 1991 č. 130 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 25. septembra 1991 č. 421 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1991 č. 500 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 564 Zb. a zákonom Slovenskej národnej rady z 28. apríla 1992 č. 295 Zb. 
501/1992??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
503/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
514/1992??Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby 
517/1992??Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři 
527/1992??Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky 
558/1992??Vyhláška o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti 
566/1992??Zákon o Národnej banke Slovenska 
584/1992??Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
588/1992??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
590/1992??Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony 
591/1992??Zákon České národní rady o cenných papírech 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
600/1992??Zákon o cenných papírech 
607/1992??Nařízení o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky 
615/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, a některé další pracovněprávní předpisy 
624/1992??Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
645/1992??Nařízení, ktorým sa menia a dopžňajú niektoré vykonávacie predpisy k Zákonníku práce a k zákonu o mzde 
9/1993??Zákon České národní rady o Českých dráhách 
10/1993??Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 
13/1993??Celní zákon 
19/1993??Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 
30/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů a nemocenském a sociálním zabezpečení 
31/1993??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
37/1993??Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 
54/1993??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenckého uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky 76/1981 Sb. 
86/1993??Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společeností 
99/1993??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994 
100/1993??Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů 
104/1993??Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu 
113/1993??Zákon o Fondu dětí a mládeže 
117/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
125/1993??Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
127/1993??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy 
152/1993??Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 
160/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony 
166/1993??Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 
174/1993??Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii 
182/1993??Zákon o Ústavním soudu 
191/1993??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
212/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách 
218/1993??Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.) 
240/1993??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
260/1993??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
275/1993??Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků 
283/1993??Zákon o státním zastupitelství 
293/1993??Zákon o výkonu vazby 
296/1993??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
298/1993??Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní 
307/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
333/1993??Nařízení vlády o ustanovení minimálních mzdových tarifů a mzdových zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 
18/1994??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
23/1994??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 
34/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
74/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1994??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 
108/1994??Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
126/1994??Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
132/1994??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. května 1994 ve věci návrhu na zrušení čl.II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb.,o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst.8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
154/1994??Zákon o Bezpečnostní informační službě 
183/1994??Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 
187/1994??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 
197/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. 
204/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
259/1994??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 
262/1994??Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích 
263/1994??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
264/1994??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče 
2/1995??Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.) 
3/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
12/1995??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 
19/1995??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997 
43/1995??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 
47/1995??Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1995??Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
101/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 
117/1995??Zákon o státní sociální podpoře 
118/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
118/1995??Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
164/1995vztah kNález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
164/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
165/1995??Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 
202/1995??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 
220/1995??Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
221/1995??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 
224/1995??Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 
236/1995??Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
243/1995??Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 
247/1995??Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 
258/1995??Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 
287/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
287/1995??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 
291/1995??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 
294/1995??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 
303/1995??Nařízení vlády o minimální mzdě 
310/1995??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
7/1996??Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 
21/1996??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 
27/1996??Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
32/1996??Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
55/1996??Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
61/1996??Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 
62/1996??Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1996??Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení 
85/1996??Zákon o advokacii 
87/1996??Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
98/1996??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. 
103/1996??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
104/1996??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
138/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
138/1996??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců 
217/1996??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
238/1996??Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
258/1996??Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
273/1996??Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 
298/1996??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
303/1996??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě 
18/1997??Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
22/1997??Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
68/1997??Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
77/1997??Zákon o státním podniku 
79/1997??Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 
91/1997??Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody 
154/1997??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 
201/1997??Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
258/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků 
259/1997??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 
261/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
311/1997??Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 
318/1997??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
320/1997??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě 
15/1998??Zákon o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
41/1998??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001 
45/1998??Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
82/1998??Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
116/1998??Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) 
119/1998??Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
119/1998vztah kNález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 
157/1998??Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů 
185/1998??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
199/1998??Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
201/1998??Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
210/1998??Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
229/1998??Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o placené dovolené (revidované), 1970 (č. 132) 
233/1998??Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
239/1998??Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 
279/1998??Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
317/1998??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb. 
320/1998??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
33/1999??Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka 
131/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
167/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
167/1999??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
168/1999??Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) 
169/1999??Zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 
192/1999??Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
192/1999vztah kNález Ústavního soudu ze dne 16. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
218/1999??Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 
219/1999??Zákon o ozbrojených silách České republiky 
220/1999??Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze 
221/1999??Zákon o vojácích z povolání 
222/1999??Zákon o zajišťování obrany České republiky 
225/1999??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání 
225/1999??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání 
230/1999??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
283/1999??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
313/1999??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
349/1999??Zákon o Veřejném ochránci práv 
353/1999??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
359/1999??Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 
365/1999??Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody 
367/1999??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální 
10/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
29/2000??Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách) 
59/2000??Zákon o veřejné podpoře 
61/2000??Zákon o námořní plavbě 
72/2000??Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách) 
74/2000??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
104/2000??Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
115/2000??Zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 
118/2000??Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
128/2000??Zákon o obcích (obecní zřízení) 
129/2000??Zákon o krajích (krajské zřízení) 
130/2000??Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů 
131/2000??Zákon o hlavním městě Praze 
147/2000??Zákon o okresních úřadech 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
155/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
155/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
155/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
157/2000??Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 
161/2000??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
162/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
211/2000??Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
217/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze 
218/2000??Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
220/2000??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
222/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví 
228/2000??Nařízení vlády o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele 
230/2000??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 196/1993 Sb., zákonem č. 321/1993 Sb., zákonem č. 42/1994 Sb., zákonem č. 136/1994 Sb., zákonem č. 258/1994 Sb., zákonem č. 133/1995 Sb., zákonem č. 151/1997 Sb., zákonem č. 208/1997 Sb., zákonem č. 129/1999 Sb., zákonem č. 17/2000 Sb., zákonem č. 22/2000 Sb. a zákonem č. 100/2000 Sb. 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
238/2000??Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 
239/2000??Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
240/2000??Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
247/2000??Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 
248/2000??Zákon o podpoře regionálního rozvoje 
254/2000??Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb. 
257/2000??Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
257/2000??Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě) 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
258/2000??Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
309/2000??Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona 
310/2000??Nařízení vlády o některých opatřeních souvisejících s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
357/2000??Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 
358/2000??Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
361/2000??Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 
369/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
370/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 
395/2000??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 212/1996 Sb., nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 243/1999 Sb. a zákonem č. 204/2000 Sb. 
429/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
436/2000??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. 
461/2000??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 
472/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 
478/2000??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 
480/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 
492/2000??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
498/2000??Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy 
499/2000??Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
502/2000??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
7/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 
18/2001??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
25/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi 
45/2001??Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn 
46/2001??Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn 
54/2001??Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn 
55/2001??Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn 
67/2001??Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn 
69/2001??Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn 
70/2001??Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn 
85/2001??Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn 
88/2001??Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
120/2001??Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 
177/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
177/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
178/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
196/2001??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví 
231/2001??Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 
246/2001??Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
281/2001??Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
287/2001??Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví 
293/2001??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006 
315/2001??Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
320/2001??Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 
361/2001??Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě 
378/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
402/2001??Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn 
430/2001??Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 
436/2001??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
440/2001??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
447/2001??Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 
464/2001??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
475/2001??Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
486/2001??Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 
487/2001??Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů 
491/2001??Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 
494/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 
495/2001??Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 
7/2002??Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců 
11/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
27/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
28/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru 
47/2002??Zákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
56/2002??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
71/2002??Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu 
95/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb. 
114/2002??Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 
121/2002??Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
136/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
136/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
136/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
139/2002??Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů 
147/2002??Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) 
150/2002??Zákon soudní řád správní 
153/2002??Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn 
154/2002??Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků 
168/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky 
181/2002??Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 
201/2002??Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
202/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
202/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů 
218/2002??Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
229/2002??Zákon o finančním arbitrovi 
238/2002??Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
244/2002??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 
257/2002??Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení 
285/2002??Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon) 
287/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky 
290/2002??Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 
303/2002??Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 
307/2002??Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně 
309/2002??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 
311/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 
311/2002??Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
312/2002??Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
322/2002??Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
356/2002??Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
362/2002??Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky 
407/2002??Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
408/2002??Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn 
461/2002??Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji 
481/2002??Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn 
507/2002??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 
523/2002??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
559/2002??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
2/2003??Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn 
3/2003??Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn 
14/2003??Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn 
40/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 
41/2003??Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
50/2003??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
53/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
60/2003??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
114/2003??Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 
199/2003??Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 
269/2003??Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
274/2003??Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 
288/2003??Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 
330/2003??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
361/2003??Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
362/2003??Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
369/2003??Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek 
414/2003??Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn 
424/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
426/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
453/2003??Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
463/2003??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
481/2003??Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení 
482/2003??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 
16/2004??Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
22/2004??Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů 
31/2004??Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn 
46/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
46/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
46/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů 
88/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
95/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
96/2004??Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 
99/2004??Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
166/2004??Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů 
185/2004??Zákon o Celní správě České republiky 
197/2004??Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 
232/2004??Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků 
342/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. 
349/2004??Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn 
350/2004??Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
405/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 
406/2004??Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
410/2004??Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn 
435/2004??Zákon o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
436/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti 
441/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. 
462/2004??Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn 
470/2004??Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka) 
500/2004??Zákon správní řád 
512/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
512/2004vztah kNález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
516/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů 
518/2004??Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
519/2004??Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců 
525/2004??Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
562/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 
562/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
568/2004??Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 
580/2004??Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidel a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) jak vyplývá z pozdějších změn 
627/2004??Zákon o evropské společnosti 
628/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti 
628/2004??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti 
659/2004??Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů 
678/2004??Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení 
699/2004??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
13/2005??Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
67/2005??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
67/2005na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
80/2005??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
84/2005??Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky 
101/2005??Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
127/2005??Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) 
169/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
169/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
169/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů 
251/2005??Zákon o inspekci práce 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
253/2005??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce 
317/2005??Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 
341/2005??Zákon o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
342/2005??Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích 
362/2005na základěNařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
362/2005??Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
379/2005??Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů 
404/2005??Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
413/2005??Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
426/2005??Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 
471/2005??Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
513/2005??Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
513/2005na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 
520/2005??Vyhláška o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení 
534/2005na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
534/2005??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady) 
549/2005??Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení 
2/2006??Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 
45/2006??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
59/2006??Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 
72/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
72/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
79/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
79/2006??Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
90/2006??Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádostí, oznámení a minimální výše finančních zdrojů poskytnutých pobočce zahraniční bankou 
112/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
115/2006??Zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů 
137/2006??Zákon o veřejných zakázkách 
148/2006??Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
153/2006??Úplné znění zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn 
179/2006??Zákon o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) 
182/2006??Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) 
187/2006??Zákon o nemocenském pojištění 
189/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění 
201/2006??Úplné znění zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jak vyplývá z pozdějších změn 
245/2006??Zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů 
262/2006??Zákon zákoník práce 
264/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 
266/2006??Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců 
272/2006??Vyhláška, kterou se stanoví seznam listin a jejich náležitosti k prokázání odborné způsobilosti a důvěryhodnosti osob zvolených nebo navrhovaných do některých funkcí ve spořitelních a úvěrních družstvech a k prokázání způsobilosti fyzických nebo právnických osob s kvalifikovanou účastí na spořitelních a úvěrních družstvech a členů s dalším členským vkladem k výkonu práv člena 
308/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti 
308/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské družstevní společnosti 
342/2006??Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a některé další zákony 
344/2006??Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
373/2006??Úplné znění zákona č. 359/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, jak vyplývá z pozdějších změn 
398/2006??Úplné znění zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
419/2006??Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2006 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 133a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 
420/2006??Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2007 až 2011 
465/2006??Úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), jak vyplývá z pozdějších změn 
557/2006na základěNařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 
557/2006??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 
564/2006??Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 
566/2006??Nařízení vlády o úhradě osobních požitků duchovních církví a náboženských společností 
16/2007??Nález Ústavního soudu ze dne 5. října 2006 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů 
362/2007??Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
366/2007??Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) 


ISP (příhlásit)