Předpis 91/1984 Sb.

Citace91/1984 Sb.
NázevVyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem
Částka17 (13. 9. 1984)
Účinnostod 1. 1. 1985, zrušeno dnem 1. 1. 2001

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
46/1966novelizujeVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 
17/1973rušíVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
60/1977rušíVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem,ve znění vyhlášky č.17/1973 Sb. 
41/1980rušíVyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č.17/1973 Sb. a č.60/1977 Sb. 
Derogace pasivní
204/1988novelizujeVyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
225/1996novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 
440/2000rušíVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
Vztahuje se k
54/1956??Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 
32/1957??Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách 
140/1961??Trestní zákon 
103/1964??Zákon o zabezpečení družstevních rolníků 
65/1965??Zákoník práce 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
42/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče 
45/1966??Vyhláška ministerstva zdravotnictví o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
46/1966??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 
46/1966??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem 
56/1967??Vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
57/1967??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví 
69/1967??Zákon o národních výborech 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
17/1973??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
138/1973??Zákon o vodách (vodní zákon) 
128/1975??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
60/1977??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem,ve znění vyhlášky č.17/1973 Sb. 
135/1978??Vyhláška federálního ministerstva vnitra,kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech 
41/1980??Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti České socialistické republiky, kterou se mění vyhláška č.46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášek č.17/1973 Sb. a č.60/1977 Sb. 
33/1984??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o cestovních náhradách 
20/1996??Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
Vztahováno k
165/1979??Vyhláška Ústřední rady odborů o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 
117/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o péči o zdraví zvířat 
121/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy o zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
204/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
204/1988??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem 
102/1989??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky o školách v přírodě 
105/1990??Zákon o soukromém podnikání občanů 
185/1990??Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost 
48/1991??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
405/1991??Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
207/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
216/1992??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 
467/1992??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu 
589/1992??Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
117/1993??Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
128/1993??Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 
161/1993??Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů 
260/1993??Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
296/1993??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
308/1993??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
91/1996??Zákon o krmivech 
225/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 
225/1996??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
295/1997??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
440/2000??Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče 
68/2001??Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb. 


ISP (příhlásit)