Předpis 105/1990 Sb.

Citace105/1990 Sb.
NázevZákon o soukromém podnikání občanů
Částka23 (23. 4. 1990)
Účinnostod 1. 5. 1990, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníFederální shromáždění Československé socialistické republiky, 1986 - 1990
294 Vládní návrh zákona o individuálním podnikání fyzických osob
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
100/1945novelizujeDekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
114/1948novelizujeZákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 
115/1948novelizujeZákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 
120/1948novelizujeZákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948novelizujeZákon o znárodnění ve stavebnictví 
123/1948novelizujeZákon o znárodnění polygrafických podniků 
124/1948novelizujeZákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
272/1949rušíZákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty 
40/1964novelizujeObčanský zákoník 
63/1984novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 
64/1984novelizujeNařízení o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 
1/1988novelizujeNařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988novelizujeNařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
Derogace pasivní
219/1991novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů1
455/1991novelizujeZákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)2
85/2004novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony3
Vztahuje se k
100/1945??Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
100/1945??Dekret presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků 
222/1946??Zákon o poště (poštovní zákon) 
114/1948??Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 
114/1948??Zákon o znárodnění některých dalších průmyslových a jiných podniků a závodů a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků 
115/1948??Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 
115/1948??Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru 
120/1948??Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
120/1948??Zákon o znárodnění obchodních podniků s 50 nebo více činnými osobami 
121/1948??Zákon o znárodnění ve stavebnictví 
121/1948??Zákon o znárodnění ve stavebnictví 
123/1948??Zákon o znárodnění polygrafických podniků 
123/1948??Zákon o znárodnění polygrafických podniků 
124/1948??Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
124/1948??Zákon o znárodnění některých hostinských a výčepních podniků a ubytovacích zařízení 
272/1949??Zákon o řízení výroby a distribuce v oboru působnosti ministra informací a osvěty 
63/1950??Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů 
145/1961??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
35/1962??Zákon o měrové službě 
61/1963??Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření 
99/1963??Občanský soudní řád 
40/1964??Občanský zákoník 
40/1964??Občanský zákoník 
61/1964??Zákon o rozvoji rostlinné výroby 
96/1964??Zákon o technické normalizaci 
109/1964??Hospodářský zákoník 
110/1964??Zákon o telekomunikacích 
65/1965??Zákoník práce 
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
86/1972??Zákon České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat 
68/1979??Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
42/1980??Zákon o hospodářských stycích se zahraničím 
127/1981??Zákon České národní rady o vnitřním obchodě 
130/1981??Zákon Slovenskej národnej rady o vnútornom obchode 
147/1983??Zákon o zbraních a střelivu 
63/1984??Nařízení vlády České socialistické republiky o poskytování dočasného ubytování v soukromí se souhlasem národního výboru 
64/1984??Nařízení o poskytovaní dočasného ubytovania v súkromí so súhlasom národného výboru 
91/1984??Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o opatřeních proti přenosným nemocem 
1/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o prodeji zboží a poskytování jiných služeb občany na základě povolení národního výboru 
2/1988??Nařízení o prodeji tovaru a poskytovaní iných služieb občanmi na základe povolenia národného výboru 
61/1988??Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 
62/1988??Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu 
108/1988??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon Slovenskej národnej rady č.130/1981 Zb. o vnútornom obchode 
173/1988??Zákon o podniku se zahraniční majetkovou účastí 
174/1988??Zákon o ochranných známkách 
192/1988??Nařízení vlády České socialistické republiky o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví 
206/1988??Nařízení o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu 
68/1989??Zákon o organizaci Československé státní dráhy 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
369/1990??Zákon o obecnom zriadení 
Vztahováno k
73/1952??Zákon o dani z obratu 
109/1964??Hospodářský zákoník 
20/1966??Zákon o péči o zdraví lidu 
159/1969??Vládní nařízení České socialistické republiky o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl 
36/1975??Zákon České národní rady o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 
18/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
19/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
20/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
21/1979??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
68/1979??Zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
56/1981??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 
48/1982??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 
36/1987??Vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
100/1988??Zákon o sociálním zabezpečení 
149/1988??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
157/1989??Zákon o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice (zákon o důchodové dani) 
162/1989??Devizový zákon 
169/1989??Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon 
107/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu 
118/1990??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství 
121/1990??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů 
123/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, a vyhláška č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců 
127/1990??Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání občanů 
130/1990??Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s vydáním zákona o súkromnom podnikaní občanov 
135/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů 
138/1990??Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České republiky, kterou se stanoví podmínky zákonného pojištění odpovědnosti podnikatele za škodu, která vznikne pracovníkovi při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním 
144/1990??Vyhláška, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti podnikateža za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 
186/1990??Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti 
193/1990??Zákon, ktorým sa mení a dopžňa zákon SNR č. 115/1970 Zb. o finančných správach v znení neskorších predpisov, o zmenách v správe dôchodkovej dane a požnohospodárskej dane a o rozpočtovom určení výnosu a správe dane z príjmov obyvatežstva 
194/1990??Zákon o lotériách a iných podobných hrách 
198/1990??Zákon o telesnej kultúre 
202/1990??Zákon České národní rady o loteriích a jiných podobných hrách 
260/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 
269/1990??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o zjednodušení úpravy odměňování dělníků, obchodně provozních a technickohospodářských pracovníků 
324/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 
367/1990??Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
370/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o oprávnění k prodeji zboží a poskytování služeb na území České a Slovenské Federativní Republiky za devizové prostředky 
374/1990??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach 
389/1990??Zákon o dani z příjmů obyvatelstva 
418/1990??Zákon České národní rady o hlavním městě Praze 
425/1990??Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících 
445/1990??Zákon, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 
484/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení 
485/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb. 
486/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
487/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
488/1990??Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 
527/1990??Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích 
528/1990??Devizový zákon 
530/1990??Zákon o dluhopisech 
544/1990??Zákon o miestnych poplatkoch 
551/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 97/1982 Sb. 
552/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvíhací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
553/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
554/1990??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
565/1990??Zákon České národní rady o místních poplatcích 
586/1990??Vyhláška federálního ministerstva financí o odpisování základních prostředků 
2/1991??Zákon o kolektivním vyjednávání 
15/1991??Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991 
22/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 
43/1991??Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon 
58/1991??Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků 
84/1991??Zákon o daňových orgánoch 
88/1991??Vyhláška o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác 
96/1991??Zákon o verejných kultúrnych podujatiach 
106/1991??Zákon České národní rady o neperiodických publikacích 
129/1991??Zákon o komerčných právnikoch 
182/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 
207/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. 
208/1991??Vyhláška o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel 
213/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
219/1991??Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů 
237/1991??Zákon o patentových zástupcích 
276/1991??Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky 
328/1991??Zákon o konkursu a vyrovnání 
342/1991??Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. 
345/1991??Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků 
379/1991??Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě 
418/1991??Zákon o štátnej kontrole 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
494/1991??Zákon o štátnej správe v odpadovom hospodárstve 
528/1991??Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 
550/1991??Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění 
554/1991??Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky 
32/1992??Úplné znění zákona o Slovenskej obchodnej inšpekcii ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady z 24. septembra 1991 č. 417 Zb. 
47/1992??Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav) 
48/1992??Nařízení o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvatežstva a o daňových úžavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich rožníkov 
49/1992??Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů 
78/1992??Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov 
175/1992??Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů 
286/1992??Zákon o daních z příjmů 
301/1992??Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
322/1992??Zákon o štátnej štatistike 
334/1992??Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
338/1992??Zákon České národní rady o dani z nemovitostí 
523/1992??Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky 
586/1992??Zákon České národní rady o daních z příjmů 
587/1992??Zákon České národní rady o spotřebních daních 
592/1992??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 
239/1993??Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku 
296/1993??Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
75/1994??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
140/1994??Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
79/1995??Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
89/1995??Zákon o státní statistické službě 
155/1995??Zákon o důchodovém pojištění 
174/1995??Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.) 
28/1996??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
238/1996??Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
48/1997??Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
252/1997??Zákon o zemědělství 
22/1998??Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
156/1998??Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 
233/1998??Zákon o důchodovém pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) 
274/1998??Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv 
95/1999??Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 
231/1999??Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn) 
471/2000??Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
3/2001??Úplné znění zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991 Sb., zákonem č. 116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb. 
99/2001??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
452/2001??Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 
490/2001??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
103/2003??Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 
353/2003??Zákon o spotřebních daních 
366/2003??Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
85/2004??Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
90/2004??Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn 
210/2004??Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu 
374/2004??Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn 
461/2004??Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 


ISP (příhlásit)